Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/1359
Title: Staphylococcus aureus suşlarında Panton-Valentine Lökosidin (PVL) genlerinin araştırılması
Other Titles: Detection of panton-valentine leucosidine genes in staphylococcus aureus strains
Authors: Kaya, Osman
Hazımoğlu, Şebnur
Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Keywords: Fenotip
Phenotype
Genler
Genes
Genotipler
Genotype
Polimeraz Zincirleme Reaksiyonu
Polymerase Chain Reaction
Staphylococcus Aureus
Sığır
Cattle
Drug Resistance
Drug Resistance-Microbial
İlaçlara Direnç-Mikrobiyal
İlaçlara Direnç
Issue Date: 2011
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışmada, insan ve sığır orjinli metisilin dirençli Staphylococcus aureus (MRSA) suşlarında Panton Valentine lökosidin (PVL) genlerinin varlığının Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR) ile belirlenmesi, bu izolatların stafilokokal kaset kromozom mec (SCCmec tipi) ve Staphylococcal Protein A (spa) analizlerinin yapılması amaçlanmıştır. Çalışmada subklinik mastitisli olarak belirlenen 208 inekten 484 süt örneği ile 56 inek ve 34 insandan alınan toplam 90 nazal sıvap örnekleri materyal olarak kullanıldı. Fenotipik olarak metisilin dirençli olarak belirlenen 18 MRSA izolatı, genotipik olarak metisilin direnç (mec) ve S. aureus spesifik thermonuclease (TNase) (nuc) genlerinin incelenmesi ile genotipik olarak MRSA oldukları doğrulandı. İzolatlarda PVL genlerinin varlığı, multipleks PCR ile spesifik primerler kullanılarak gerçekleştirildi. Çalışmada Türkiye'de ilk kez sığır süt orjinli bir izolatın PVL geni pozitif olduğu belirlendi. Bu izolatın SCCmec tipinin SCCmec Tip IV ve spa tipinin t044 olduğu tespit edildi. Hayvanlarda, PVL pozitif MRSA suşlarının neden oldukları infeksiyonların Türkiye'deki durumunun açıklığa kavuşturulabilmesi için, bu konuda daha geniş kapsamlı epidemiyolojik çalışmaların yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.
The aim of this study is determine the presence of Panton Valentine Leukocidin (PVL) genes in methicilline resistant Staphylococcus aureus (MRSA) strains that originated from farm workers and dairy cows with Polimerase Chain Reaction (PCR) and to analyse the staphylococcal cassette chromosome mec (SCCmec) and Staphylococcal Protein A (spa) types of these isolates. The material of this study were consisted to 484 milk samples taken from 208 subclinic mastitic dairy cows and 90 nasal swabs taken from 56 dairy cows and 34 farm workers. As phenotypically, 18 MRSA isolates that were determined as methicilline resistant were also genetically confirmed as to be MRSA with the investigation of the methicilline resistant (mec) and S. aureus specific thermonuclease (TNase) (nuc) genes. The presence of PVL genes in this isolates was revealed with multiplex PCR using spesific primers. It was the first in this study that one isolate determined as PVL positive originated from bovine milk in Turkey. And SCCmec type of this isolates was determined as SCCmec Type IV while spa type determined as t044. To investigate the precise status of the infections caused by PVL positive MRSA strains in farm animals in Turkey further epidemiologic studies should be designed.
URI: http://194.27.38.21/web/catalog/info.php?idx=24726419&idt=1
http://hdl.handle.net/11607/1359
Appears in Collections:Doktora

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
şebnur hazimoğlu doktora tezi.pdf1.6 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.