Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/1356
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBildik, Ayşegül-
dc.contributor.authorTekeli, Hakan-
dc.date.accessioned2016-01-25T07:32:16Z-
dc.date.available2016-01-25T07:32:16Z-
dc.date.issued2013-
dc.date.submitted2013-
dc.identifier.urihttp://194.27.38.21/web/catalog/info.php?idx=24758939&idt=1-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11607/1356-
dc.description.abstractBu çalışmada, karaciğerde karbon tetraklorür (CCl4) ile oluşturulacak toksisite modelinde lipit peroksidasyon göstergesi olan Malondialdehit (MDA) aktivitesini ve detoksifikasyon reaksiyonlarında önemli rol oynayan biyomoleküllerden GSH ve GST enzimlerinin aktivitesi üzerine N-asetil sisteinin etkisinin olup olmadığı araştırılacaktır. Çalışmaya altı grupta toplam 72 adet rat alındı. 1. grup (CCl4, 6. saat) 2 ml/kg i.p verilirken, 2. gruba (CCl4+NAS, 6. saat), 3. gruba (CCl4, 72. saat), 4. gruba ise (CCl4+NAS, 72. saat) uygulandı. 5. gruba zeytinyağı verilirken, 6. gruba zeytinyağı+NAS (periton içi 50 mg/kg/gün) uygulandı. N-asetil sistein uygulamasına deney gurubuna enjekte edilen CCl4'den 3 gün önce başlandı ve deney süresince devam edildi. 1. ve 2. deneme gruplarındaki hayvanlar CCl4 enjeksiyonundan 6 saat sonra, 3. ve 4. deneme gruplarındaki hayvanlar ise 72 saat sonra eter anestezisine alınıp kalplerinden kan örnekleri ve karaciğer dokusu alındı. Kontrol grubu oluşturmak amacıyla 5. gruptaki ratlardan 6 adeti 6 saat sonra, 6 adeti de 72 saat sonra kontrol değerlerini elde etmek amacıyla kullanıldı. 6. gruba N-asetil sistein uygulaması 2. ve 4. gruplara paralel sürede uygulandı ve 6 adet rattan 6 saat sonra, 6 adet rattan 72 saat sonra eter anestezisi altında kan ve karaciğer örnekleri kontrol değerleri için alındı. Kanda karaciğer enzimleri AST ve ALT, karaciğer dokularında ise indirgenmiş glutatyon (GSH), Glutatyon S-transferaz (GST) ve lipit peroksidasyon göstergesi olan malondialdehit (MDA) çalışıldı. Karaciğer enzimlerinin değerlendirilmesinde; AST ve ALT düzeylerinin CCl4 verilen grupta 6. ve 72. saatlerde kontrol grubuna göre anlamlı olarak arttığı ve NAS eklenmesi ile AST ve ALT düzeylerinin düştüğü izlendi. Karaciğer doku MDA seviyelerinin CCl4 verilen grupta 6. saatte kontrol grubuna göre anlamlı olarak arttığı ve NAS eklenmesi ile düzeyinin düştüğü tespit edildi. 72. saat CCl4 verilen grupta karaciğer MDA düzeylerinin, NAS verilen grup ile kontrol grubuna göre önemli oranda yüksek olduğu, ancak diğer gruplar arasında istatistiki açıdan önemli bir fark olmadığı belirlendi. Doku antioksidan seviyeleri değerlendirildiğinde, GSH seviyelerinin CCl4 verilen grupta 6. ve 72. saatlerde kontrol grubuna göre anlamlı olarak düşük olduğu ve NAS ilavesi ile arttığı izlendi. GST seviyelerinin ise CCI4 verilen grupta 6. saatte kontrol grubuna göre arttığı, ancak bu artışın istatistiki değerlendirme açısından önemli olmadığı ve NAS eklenmesi ile miktarın önemli oranda düştüğü görüldü. 72. saatte CCl4 verilen grupta GST düzeylerinin NAS verilen grup ile kontrol grubuna göre anlamlı olarak yüksek olduğu; CCl4+NAS verilen grupta ise NAS ve kontrol grubuna göre yüksek olmasına rağmen NAS grubu ile aradaki farkın istatistiki değerlendirme açısından önem taşımadığı görüldü. Sonuç olarak; CCl4 intoksikasyonunun zamana bağlı olarak organizma tarafından tolere edildiği ve NAS'ın, CCl4 ile oluşturulan karaciğer hasarı üzerine yararlı etkileri olduğu sonucuna varıldı.tr_TR
dc.description.abstractCarbon Tetrachloride, Effect of N-Acetyl Cysteine on Glutathione (GSH) and Glutathione S- Transferase Activity in Carbon Tetrachloride İnduced Liver Damaged In this study, N-acetyl sistein was researched whether has an effect on GSH and GST enzymes, that has an important role on detoxification reactions, and Malondialhedit (MDA) activity, that is lipid peroxidation determinant at toxicity model that will be composed with carbon tetra chloride (CCl4) in liver. Totally 72 rats from six groups were collected to study. 1 st group (CCl4, 6 th hour) 2 ml/kg i.p assigned, 2 nd group (CCl4+NAS, 6 th hour), 3 rd group (CCl4, 72 nd hour), 4 th group (CCl4+NAS, 72 nd hour) were applied. Olive oil was assigned to 5 th group, while olive oil + NAS (inside peritoneum 50/mg/kg/day) was applied. In N-acetyl sistein application was started 3 days before CCl4 that injected to tested group and continued while experiment. Blood samples and lives tissues were taken by ether anesthesia from 1 st and 2 nd sample groups -6 hours after CCl4 injection- and 3 rd and 4 th sample groups 'after 72 hours-. To compose a control group 6 rats (after 6 hours later) and respectively 6 rats (72 hours later) from 5 th group were taken. N-acetyl sistein apllication to 6 th group was performed parallel to 2 nd and 4 th groups and blood samples and lives tissues were taken by ether anesthesia from 6 rats after 72 hours for control values. AST and ALT enzymes in blood and lowered GSH and GST and Malondialhedit (MDA) activity, that is lipid peroxidation determinant were performed. While observing liver enzymes, it was observed that AST and ALT levels increased importantly in CCl4 given groups in 6 th and 72 nd hours than control group and also observed that AST and ALT levels decreased with addition of NAS. In 72 nd hour CCl4 given group liver MDA levels were importantly higher than NAS given and control groups, but statistically there was no important difference. While tissue antioxidant levels reviewed, GSH levels were importantly lower than 6 th and 72 nd hours than control groups and increased with NAS addition. GST levels were increased with CCl4 given group in 6 th hour than control group, but this increase wasn't imporant statistically and lowered with NAS addition. In 72 nd hour CCl4 given group GST levels were higher than NAS given and control groups; in CCl4+NAS given groups whether being higher than NAS and control groups, difference between NAS group has no statistical importance. As a result CCl4 intoxication was tolerated by organism related to time and NAS has beneficial effects on CCl4 caused liver defects.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherAdnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectKarbon Tetraklorürtr_TR
dc.subjectN-asetil Sisteintr_TR
dc.subjectKaraciğertr_TR
dc.subjectCarbon Tetra Chloridetr_TR
dc.subjectN-Acetyl Sisteintr_TR
dc.subjectLivertr_TR
dc.titleKarbon tetraklorür ile oluşturulan karaciğer hasarında glutatyon (GSH) ve glutatyon s-transferaz (GST) aktivitesi üzerine n-asetil sisteinin etkisitr_TR
dc.title.alternativeCarbon tetrachloride, effect of n-acetyl cysteine on glutathione (GSH) and glutathione s transferase activity in carbon tetrachloride induced liver damagedtr_TR
dc.typemasterThesistr_TR
dc.contributor.authorIDTR19359tr_TR
dc.contributor.departmentAdnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Biyokimya Anabilim Dalıtr_TR
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TEZ METİN.pdfYüksek Lisans Tezi1.15 MBAdobe PDFView/Open
SUMMARY.pdf65.89 kBAdobe PDFView/Open
ÖZET.pdf71.12 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.