Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/1352
Title: Köpeklerde kalça displazisinin 'Modifiye Darthroplasti' tekniği ile sağaltımı üzerine klinik çalışmalar
Other Titles: Clinical studies on the treatment of hip dysplasia by 'modified darthroplasty' in dogs
Authors: Belge, Ali
Onur Özgün, Derincegöz
TR148804
Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Cerrahi (Veterinerlik) Anabilim Dalı
Keywords: Artroplasti
Arthroplasty
Kalça Eklemi
Hip Joint
Kalça Çıkıkları
Hip Dislocation
Köpekler
Dogs
Issue Date: 2011
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışmada, kalça eklemi displazisinin sağaltımı amacı ile uygulanan 'Modifiye DARthroplasti' tekniğinin etkinliğinin klinik ve radyografik bulgular ışığı altında değerlendirilmesi amaçlandı. Çalışma materyalini, klinik ve radyolojik bulgular sonucunda KED tanısı konan 4-24 ay yaşları arasında, değişik ırk ve cinsiyette (13 erkek, 7 dişi) toplam 20 adet köpek oluşturdu. Radyolojik muayeneler sonucunda 16 olguda unilateral, 4 olguda ise bilateral olmak üzere ve 11 olguda sağ, 5 olguda sol, 4 olguda ise her iki tarafa DARthroplasti uygulanmasına karar verildi. Oniki saatlik açlığı takiben 0.045 mg/kg atropin sulfate (Atropin 20 mg/ kg, Egevet®) deri altı yolla uygulanarak anestezinin antikolinerjik premedikasyonu yapıldı. Sedatif ' analjezik premedikasyon içinse 1 mg\kg xylazine hydrochloride (Alfazyne 20 mg\kg, Egevet®) in kas içi enjeksiyonu uygulandı. 10 dakika sonra 5 mg\kg ketamine hydrochloride (Alfamine 100mg\kg, Egevet®) in damar içi enjeksiyonu ile indüksiyon gerçekleştirildi. Takiben köpeklere endotracheal tüp yerleştirildi ve yarı kapalı anestezi cihazı ile (SMS 2000 Klasik Vent ' V Marka, SMS Tıbbi Cihaz Elek. Elekt. İnş. Teks. Turz. Oto San. ve Tic. Ltd. Şti. Ankara) % 2 lik konsantrasyonda isoflurane (İsoflurane - USP, Adeka®) solutulması ile anestezi sürdürüldü Operasyon bölgesi asepsi ve antisepsi kurallarına göre hazırlandı. Kortikokansellöz kemik greft olarak onüçüncü kostadan yararlanıldı. Dorsal acetabular duvar açığa çıkarıldı. Dorsal duvar üzerine birbirine eşit uzaklıkta dril ile üç delik açılarak kosta parçaları bu deliklere çakıldı. Bölge uygun şekilde kapatıldı. Postoperatif birinci günde köpeklerin hepsinin ayakta ve hareketli oldukları gözlendi. İleri dönemde yapılan (10. Gün, 3.ve 12 ay) klinik muayenelerde yürütme ve koşturma, abduksiyon eksternal rotasyon, kalça ekstensiyon ve ayakta duruş testleri sonuçları preoperatif dönemle kıyaslandığında daha iyi olduğu görüldü. Çalışmada Norberg açı ölçüm ortalaması preopertif dönemde 92,32±2,04 iken postoperatif 3. ay 94,0±1,94, postoperatif 1.yıl ve daha üstündekilerde 95,36±1,95 olarak ölçüldü.Sonuç olarak 'Modifiye DARthroplasti'de' taşınan kortiko-kansellöz greftler Dorsal Acetabulum Kenarını uzatmadı ve dejeneratif değişimleri durdurmadı. Bununla birlikte, küçük bir seride de olsa, dejeneratif değişimlerin minimal düzeyde olduğu olgularda sorunların, protez ve benzeri cihazlara gerek kalmadan, çözülebileceği düşünüldü. Tekniğin, eklem kapsülasında bir denervasyona yol açarak veya 'kortiko-kansellöz' kemik doku taşınımına ilişkin bir 'kök hücre tedavisi' etkisi sonucu etkin olduğu yönündeki beklentilerin açığa kavuşturulması amacıyla kontrollü denemelere gereksinim olduğu kanısına varıldı.
The aim of this study was to evaluate the efficiency of 'Modified DARthroplasty' technique's on treatment of hip dysplasia, according to the clinical and radiographical findings. For this purpose, study was carried out on 20 dogs in different breed, sexes (13 Male, 7 Female) and ages (4-24 months), which had diagnosed hip dysplasia according to clinical and radiographical findings. According to radiographical findings, DARthroplasty was performed, in 16 dogs unilaterally (11 right and 5 left), and in 4 dogs bilaterally. Following the 12 hours fasting period, anticholinergic premedication of anaesthesia was induced by subcutaneously injection of 0.045 mg/kg atropin sulfate (Atropin 20 mg/ kgEgevet ®). After that, sedative-analgesic premedication was achieved by intramuscularly injection of 1 mg\kg xylazine hydrochloride (Alfazyne 20 mg\kgEgevet® ). Ten minutes later, induction was achieved by 5 mg\kg ketamine hydrochloride (Alfamine 100mg\kgEgevet ®) injection, intravenously. Following the induction, endotracheal intubation was achieved and anaesthesia was maintained by inhalation of 2% isoflurane concentration (Isoflurane - USP, Adeka®), by using semi-closed circuits anaesthetic machine (SMS 2000 Vent'V, SMS Medical Aparts. Elec. Elecr. Build. Text. Tour. Car Ind. and Trade Ltd. Co., Ankara). Operation area is prepared according to routine asepsis and antisepsis procedure. Thirteenth rib was used as corticocancellous bone graft. According to routine surgical procedure, dorsal acetabular rim was revealed. Grafts were placed into three holes which were drilled at equal distance to each other. Area was closed in routine manner. At the postoperatively first day, it was observed that all the dogs were ambulant and lively. According to long-term follow up (10th days, 3th and 12th months) clinical tests findings obtained by abduction-external rotation test, hip extension test, standing test and walking-running test, were better when compare preoperative findings. In this study, mean Norberg Angle was measured as 92,32±2,04, 94,0±1,94 and 95,36±1,95, preoperative, postoperative 3th and 12th months respectively. As a result, in this technique 'Modified DARthroplasty', transplanted cortico-cancellous grafts neither extend dorsal acetabular rim nor stoped degenerative changes. However, although we carried out this study in a small number of patients, we thougt that in cases which has minimal degenerative changes, problems could be solve by using this method without using prosthesis or similar devices. It was also concluded that, detailed controlled trials might be necessary in an attemp to highlight that this technique caused clinicaly recovery by denervation of joint capsule or by the effects of corticocancellous bone grafts may acting as 'stem cells'.
URI: http://194.27.38.21/web/catalog/info.php?idx=32907622&idt=1
http://hdl.handle.net/11607/1352
Appears in Collections:Doktora

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VCR-DR-2011-0002.pdfDoktora Tezi2.82 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.