Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/1316
Title: M.Ö.3. binyılın başlarından M.Ö. 1. binin ortalarına kadar Anadolu arabaları
Other Titles: Anatolian chariots from the beginning of the third millenium to the middle of the first millenium B. C.
Authors: Yaylalı, Serap
Çetinkaya, Göknur
Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Arkeoloji Anabilim Dalı
Keywords: Anadolu
Anatolia
Arabalar
Cars
At Arabası
Car with Horses
Savaş
War
Issue Date: 2012
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: Bu çalışmada M.Ö. 3. binyılın başlarından M.Ö. 1. binyılın ortalarına kadar Anadolu'da yapılmış minyatür arabalar ve araba betimli eserler her binyıla göre ayrı ayrı değerlendirilmiştir. Araştırmada arabalar teknik özelliklerine, koşum hayvanlarına ve işlevlerine bağlı olarak incelenmiştir. Bu incelemede eserlerin cinsi konusunda da ayrıma inilmiştir. Arabanın ortaya çıkışı ve kullanılışı, toplumların siyasal ve kültürel gelişiminin bir sonucu olduğu için tezimizin birinci bölümünde M.Ö. 3. ve 2. binyıl ile M.Ö. 1. binyılın ilk yarısındaki Anadolu'nun siyasi yapısı hakkında bilgi verilmiştir. İkinci bölümde arabaların ne tür eserler üzerinde betimlendiği belirlenmiş ve bu başlıklar altında arabaların kasa, çekiş mili, tekerlek ve dingili incelenerek teknik özellikleri ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Üçüncü bölümde minyatür arabalar ve araba betimli eserlerdeki koşum hayvanları incelenmiştir. Bu incelemede arabalara koşulan hayvanların türü, sayısı ve diğer bazı özellikleri ile koşum takımı parçaları üzerinde durulmuştur. Dördüncü bölümde ise gerek minyatür arabaların gerekse betimlemelerde yer alan arabaların kullanım amaçları üzerinde durulmuştur. Ayrıca betimlemelerde resmedilen arabaların yer aldığı sahneler ayrıntılı şekilde değerlendirilmiştir. Dördüncü bölümden sonra sonuç, katalog ve kaynakçaya yer verilmiştir.
In this study miniature chairots and the artifacts which are depicting chairots were analyzed according to each millenia, from the beginning of the 3rd millennium BC and to the middle of 1st millennium BC. In this research chairots has been examined accordinging on their technical features, draught animals and the functions. First chapter of the thesis is about the political structure of the 3rd, 2nd and 1st millenium BC. Anatolia depending on the consequences of Political and cultural development of societies which triggered the emergence and usege of chariots. In the second chapter, chariots depicted artefacts are specified. Within these topics, chassis, drive shaft, wheel and axle of chariots are discussed in details by examining the technical specifications. In the third chapter, we've examined the chairots and the artifacts chairots depicted artefacts. In this examination the types and number of draught animals, pieces of harness and some other features are emphasized. In the fourth chapter, we have focused on intended purpose of chairots which are depicted on artifacts and miniature chairots. In the last chapter conclusion, catalog and bibliography are included.
URI: http://194.27.38.21/web/catalog/info.php?idx=53747560&idt=1
http://hdl.handle.net/11607/1316
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
440453.pdf6.24 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.