Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/1315
Title: Kapitalist devlet ve kentsel mekânın dönüşümü: Stratejik-ilişkisel yaklaşım açısından Harvey ve Castells'in kent kurmları üzerine eleştirel bir inceleme
Other Titles: The capitalist state and the transformation of urban space: A critical treatise, which is based on the strategic-relational approach, concerning Harvey's and Castells' urban theories
Authors: Tatlıcan, Ümit
Sönmez, Funda
Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Anabilim Dalı
Keywords: Kapitalist Devlet
Kentsel Mekân
Stratejik-İlişkisel Yaklaşım
Radikal Kent Kuramları
The Capitalist State
Urban Space
Strategic-Relational Approach
The Radical Urban Theory
Issue Date: 2012
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: Tarihsel süreç içerisinde kentsel mekân sermaye birikim süreci ve devlet müdahaleleri çerçevesinde üretilmiş, dönüştürülmüş ve yeniden üretilmiştir. Bununla beraber, kentsel mekân kapitalizmin gelişme sürecinde ekonomik, siyasal ve toplumsal çelişkilerin başlıca dolayımlarından biri hâline gelmiştir. Buradan hareketle bu çalışmada, ekonomi-politiğin eleştirisi kentsel mekânın örgütlenme süreci çerçevesinde ele alınmaktadır. Bu çalışmanın ilk bölümü olan 'Kapitalist Devlet Kuramı' adlı bölümde kentsel mekânın örgütlenmesinde devletin rolünü anlayabilmek için teorik bir çerçeve oluşturmak hedeflenmiştir. Bu teorik çerçeve stratejik-ilişkisel bir yaklaşım olacaktır. İkinci bölüm, 'Kapitalist Çelişkilerin Yoğunlaştığı Alanlar Olarak Kentsel Mekânlar' başlığını taşımaktadır ve bu bölümde radikal kent kuramları stratejik-ilişkisel bir çerçeveden ele alınmıştır.
In the historical process the urban space have been produced, transformed and reproduced by the process of capital accumulation and the interventions of the state. In addition, the urban space becomes one of the basic mediations of economic, politic and social contradictions in the process of development of capitalism. Hence, this study considers the critique of political economy in the frame of the process of organization of urban space. In the chapter entitled 'The Theory of the Capitalist State', which is the first chapter of this study, it is aimed to form a theoretical framework for understanding the role the state plays in the organization of urban space. It is decided that this theoretical framework is strategic-relational approach. The second chapter is entitled 'The Urban Spaces as Fields on which the Capitalist Contradictions Concentrate' and in this chapter the radical urban theory are considered in a strategic-relational framework.
URI: http://194.27.38.21/web/catalog/info.php?idx=53747584&idt=1
http://hdl.handle.net/11607/1315
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Funda Sonmez_abstract.pdf131.03 kBAdobe PDFView/Open
Funda Sonmez_ozet.pdf164.68 kBAdobe PDFView/Open
Funda Sonmez_tez.pdf.pdf1.59 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.