Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/1312
Title: XVI- XVII. yüzyıllarda Aydın Livası'nda çiftlikler
Other Titles: 'The farms' in the Sanjack of Aydın in the XVIth and XVIIth centuries
Authors: Çelik, Bülent
Yeşiltepe, Elif
TR180605
Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı
Keywords: Farm
Aydın
Aydın Livası
XVI. Century
XVII. Century
16. yüzyıl
17. yüzyıl
Osmanlı Devleti
Ottoman State
Osmanlı Dönemi
Ottoman Period
Çiftlik
Issue Date: 2012
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: XVI. ve XVII. Yüzyıllarda Anadolu Eyaleti'nin önemli bir livası olma özelliğini gösteren Aydın Livası bulunduğu coğrafi konum itibariyle tarihin her döneminde önemini korumuştur. Bu tez de XVI. Ve XVII. Yüzyıllarda Büyük Menderes Havzasının önemli yerleşim birimlerinden olan Aydın Livası'ndaki çiftlikler ele alınmıştır. Osmanlı ekonomisinin temelini oluşturan çifthane sistemi Aydın Livası genelinde ele alınıp bölgenin önemli çiftlik yerleşim yerleri belirlenip adı geçen yerleşim birimlerinin bölgenin sosyo- ekonomik yapısına katkıları değerlendirilmiştir. Aydın Livası'ndaki tarımsal üretim ve faaliyetlerin özellikleri bunların değişim ve dönüşümleri, üretim ilişkileri tezin esas amacını oluşturmaktadır. Başbakanlık Osmanlı Arşivi'nde yapılan ön araştırmada bölge ile ilgili belge ve deftere ulaşılmıştır. Başbakanlık Osmanlı Arşivi'nde Aydın Livası'ndaki çiftlikler ile ilgili ayrıntılı bilgiler veren tapu tahrir defterindeki veriler transkrip edilip değerlendirilme yapılmıştır . Ayrıca çiftlikler hakkında genel bir literatür taraması yapılmıştır.
Aydın Livası being an important liva of Anatolian Province between XVI and XVII. centuries, has maintained its value in every period of history in terms of its geographical location. In this thesis, farms of Aydın Livası which were significant settlements of Big Menderes Basin between XVI. and XVII. centuries, were dealt with. `Çifthane' system forming the basis of Ottoman economy was handled generally in terms of Aydın Livası, important farm settlements of the region were determined and the contribution of mentioned settlements to socio-economic structure of the region was evaluated.'Features of agricultural production and activities in Aydın Livası, change and transformation of these and production relationships form the main goal of this thesis.'In pre-research made in Prime-Ministery Ottoman Archive, the related document and notebook were found. In Prime-Ministery Ottoman Archive, the data of register of title deeds giving detailed information about farms in Aydın Livası were transcripted and evaluated. A general literature scan was conducted about farms, especially.
URI: http://194.27.38.21/web/catalog/info.php?idx=53747786&idt=1
http://hdl.handle.net/11607/1312
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
427451.pdfYüksek Lisans Tezi5.02 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.