Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/131
Title: Aydın ili Karpuzlu Ovası topraklarının arazi değerlendirmesi ve potansiyel kullanımlarının belirlenmesi
Other Titles: Land evaluation and determination of potantial use of Karpuzlu Plain soils in Aydın
Authors: Aydın, Gönül (Bilgehan)
Yorulmaz, Alper
TR121632
Keywords: Arazi Kullanımı
Arazi Kullanım Planlaması
Arazi Değerlendirme
Tarımsal Kullanıma Uygunluk Sınıfları
Potansiyel Arazi Kullanımı
Karpuzlu Ovası
Land Use
Land Use Planning
Land Evaluation
Agricultural Use Suitability Classess
Potantial Land Use
Karpuzlu Plain
Issue Date: 1-Jan-2004
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi
Abstract: Bu çalışmada, Aydın İli Karpuzlu Ovası topraklarının potansiyel arazi kullanım durumlarının belirlenmesi ve potansiyel arazi kullanım planlamasının yapılması amaçlanmıştır. Çalışma toplam 40 000 da'lık alanda yüksek araziler, kolüviyal,-etek araziler ve alüviyal araziler üzerinde oluşmuş 1 8 farklı toprak serisinde yürütülmüştür. Arazi kullanım planının oluşturulmasında önceden belirlenen toprak serilerindeki 217 adet haritalama birimi üzerinde 34 farklı arazi kullanım türü için uygunluk dereceleri saptanmıştır. Arazi kullanım türlerine göre potansiyel kullanım grupları belirlenip, tarımsal kullanım sınıfları oluşturulmuştur. Potansiyel Arazi Kullanım Planlaması çalışması, Şenol Arazi Değerlendirme Sistemine göre yapılmış, 21 'i sulu tarım arazisi, 9'u kuru tarım arazisi ve 4'ü tarım dışı kullanımlar olmak üzere ayrı ayrı değerlendirilmiştir. Çalışma sonucunda, farklı arazi kullanım türlerinin toprak ve iklim istekleri göz önünde bulundurularak amaçlanan kullanımlar için en uygun olan kullanımlar belirlenmiş ve Tarımsal Kullanıma Uygunluk ve Potansiyel Kullanım Haritaları oluşturulmuştur. Arazi kullanım planlaması sürecinde, önceden haritalanan 18 toprak serisi ve onların fazları, belirlenen 217 haritalama ünitesi için arazi uygunluna işaret eder. In this study, the aim was to determine the potential land use level and potential land use planning in the soils of Karpuzlu plain in the province of Ay din. This study was carried out in the 18 different soil series formed on the highlands, colluviums and alluviums in the area of total 40.000 da of land. In the process of land Use Planning, suitability levels for 34 different previously determined soil series which are on 2 1 7 mapping units were determined. The Potential Using Groups and agricultural use classification were formed according to the land use types. The Potential Land Use Planning were made according to Senol Land Use Evaluation System, and 21 irrigated fields, 9 non- irrigated fields, and 4 non-agricultural uses were evaluated separately. At the end of the research, based on the soil and climate requirements of the different Land Use Types, the most appropriate land use types were determined. Also, Land Suitability Map and Potential Land Use Map were produced. During the process of land use planning, Land Suitability Indexes for 217 mapping units of the previously mapped 18 different Soil series and their phases were determined.
URI: http://194.27.38.21/web/catalog/info.php?idx=49482599&idt=1
http://hdl.handle.net/11607/131
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1. KAPAKÇIK.doc20.5 kBMicrosoft WordView/Open
2. ÖZ-ABSTRACT.doc24.5 kBMicrosoft WordView/Open
3. İÇİNDEKİLER.doc27 kBMicrosoft WordView/Open
4. ÇİZELGELER-ŞEKİLLER LİSTESİ.doc25 kBMicrosoft WordView/Open
5. TEZ.doc7.76 MBMicrosoft WordView/Open
6. EKLER.doc2.53 MBMicrosoft WordView/Open
7. ÖZET-SUMMARY.doc27.5 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.