Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/1297
Title: Fen eğitiminde sanal gerçeklik programları üzerine bir çalışma: "Güneş sistemi ve ötesi: Uzay bilmecesi" ünitesi örneği
Other Titles: A study on 3D-virtual reality in science education programs: "Solar system and beyond: Space puzzle" unit sample
Authors: Aktamış, Hilal
Arıcı, Volkan Aydın
Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlköğretim, Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı
Keywords: Astronomi Öğretimi
Fen Öğretimi
Sanal Gerçeklik
Astronomy Edocation
Science Ducation
Virtual Reality
Issue Date: 1-Jan-2013
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: Araştırmada sanal gerçeklik programlarının sunmuş olduğu üç boyutlu görsel malzemelerin, ilköğretim 7. sınıf öğrencilerinin fen ve teknoloji dersindeki astronomi konusundaki başarılarına ve kalıcılıklarına etkisini araştırmak amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda ilköğretim 7. Sınıf öğrencilerinin zihinlerinde astronomi konularını daha iyi yapılandırabilmek amacıyla sanal gerçeklik programlarına uygun etkinlik yaprakları geliştirilmiştir. Hazırlanan etkinlik yaprakları sanal gerçeklik programları kullanılarak Aydın ilindeki alt sosyoekonomik düzeyde seçilen bir İlköğretim okulundaki yedinci sınıf öğrencilerine uygulanmıştır. Araştırmanın modeli; öntest-sontest eşleştirilmiş kontrol gruplu modeldir Araştırmanın çalışma grubunu deney grubunda 30, kontrol grubunda 30 öğrenci olmak üzere toplam 60 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışma grubuna güvenirlik katsayısı .73 olan 20 maddeden oluşan astronomi başarı testi uygulama öncesi ön test, uygulama sonrası son test ve uygulamadan üç ay sonra kalıcılık testi olarak uygulanmıştır. Deney ve kontrol grupları arasında uygulanan yönteme göre anlamlı farklılığın olup olmadığını belirlemek üzere “karışık ölçümler için iki faktörlü anova” analizi kullanılmıştır. Deney ve kontrol gruplarında Sanal gerçeklik programları destekli yapılan uygulama ile ders işleme sürecine hiçbir etki yapılmadan yapılan öğretimin öğrencilerin başarılarındaki kalıcılığa etkisini belirlemek amacı ile ilişkili örneklemler için tek faktörlü anova analizi yapılmıştır. Uygulama sonucuna göre sanal gerçeklik programları kullanılarak yapılan öğretim sonucunda deney grubunun akademik başarısının kontrol grubuna göre daha fazla arttığı görülmüştür.
In this study it is aimed to examine the effects of three dimensional visual materials provided by virtual reality software on seventh grade students’ retention and success on astronomy subjects in science and technology lessons. In accordance with this aim, worksheets that are compatible with virtual reality software are developed in order to help seventh grade students to structure astronomy subjects better in their mind. Prepared worksheets using virtual reality software were administered to seventh grade students with average socio-economic level in a chosen Primary school in Aydın. The model of the study is Pre-test/Post-test control group design. Study group is composed of 60 students; 30 students in the experimental group and 30 students in control group. Astronomy achievement test composed of 20 items and has .73 reliability level was applied to the study group as pretest before the study, posttest after the study and retention test three months after the study. In order to identify whether there is a significant difference between experimental and control group according to the applied method “two way ANOVA for mixed measures” was used. One way ANOVA analysis for related samples was done in order to identify the effects of practices done with the help of virtual reality software and teaching done without any change in practice on retention. At the end of the study it was seen that at the end of education given using virtual reality software experimental group students’ academic success increased more than control group students’ success. It was found out that instruction given using virtual reality software was more effective.
URI: http://194.27.38.21/web/catalog/info.php?idx=32915114&idt=1
http://hdl.handle.net/11607/1297
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ABSTRACT.pdfYüksek Lisans Tezi71.17 kBAdobe PDFView/Open
ÖZET.pdfYüksek Lisans Tezi80.26 kBAdobe PDFView/Open
VOLKAN AYDIN.pdfYüksek Lisans Tezi2.04 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.