Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/1268
Title: Anti-TNF monoklonal antikor tedavisinin karaciğer rezeksiyonu sonrası rejenerasyon sürecine etkisi
Other Titles: The effect of anti-TNF monoclonal antibody therapy on regeneration process after liver resection
Authors: Çevikel, Hakan
Soyder, Aykut
TR165270
Adnan Menderes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı
Keywords: Anti-TNF Monoklonal Antikoru
İnfliximab
Karaciğer Rejenerasyonu
Anti-TNF Monoclonal Antibody
İnfliximab
Liver Regeneration
Issue Date: 1-Jan-2008
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi, Tıp Fakültesi
Abstract: Amaç: Ratlarda, Anti-TNF' monoklonal antikoru (Infliximab) kullanımının hepatik rezeksiyon modelinde karaciğer rejenerasyonuna erken dönemde etkilerini araştırmak. Materyal ve Metot: Çalışma Adnan Menderes Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Deneysel Cerrahi Laboratuarı'nda 2008 Ocak-Şubat tarihleri arasında Üniversite Yerel Hayvan Etik Kurulu onayı alınarak yapıldı. Çalışmada ağırlığı 174'270 gram arasında değişen, 60 adet erkek Wistar-Albino rat kullanıldı. Ratlar, kontrol (n= 30) ve infliximab (n= 30) grubu olmak üzere iki ana gruba eşit olarak ayrıldı. Daha sonra her biri kendi içerisinde; laparatomi grubu (n= 10), karaciğer rezeksiyonundan 24 saat sonra sakrifiye edilen grup (n= 10), karaciğer rezeksiyonundan 48 saat sonra sakrifiye edilen grup (n= 10) olmak üzere 3 alt gruba ayrıldı. Laparatomi ve %70'lik karaciğer rezeksiyonu sonrası 24 ve 48. saatte çalışma grubundakilere intraperitoneal infliximab, kontrol gruplarına ise intraperitoneal 3 cc % 0,9 NaCl enjeksiyonu yapıldı. Rezeke edilen yaş karaciğer ağırlıkları tartılarak kaydedildi. Ratlar 24 ve 48 saat sonunda vena kava inferiordan kan örnekleri alındıktan sonra sakrifiye edilerek kalan karaciğer dokusu çıkartılarak tartıldı. Alınan kan örneklerinden aspartat aminotransferaz, alanin aminotransferaz ölçümleri yapıldı. Alınan doku örneklerinden katalaz, interlökin 6, interlökin 4, nitrik oksit, malondialdehid, total glutatyon ölçümleri yapıldı. Morfolojik rejenerasyon parametresi olarak rölatif karaciğer ağırlığı kullanıldı. Histopatolojik değerlendirme ise bromodeoxyuridine işaretlemesi ile yapıldı. Bulgular: 24. ve 48. saatler sonunda infliximab verilen ve kontrol grupları arasında rölatif karaciğer ağırlığı ve nitrik oksit değerleri arasında anlamlı farklılık saptanmadı (p>0.05). Aspartat aminotransferaz, alanin aminotransferaz, katalaz, malondialdehid, glutatyon, interlökin 4 ve interlökin 6 parametrelerinde gruplar arasında 24 ve 48. saatte istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptandı (p<0.05). Ayrıca 24 ve 48. saatlerde bromodeoxyuridine ile işaretlenme oranları tüm infliximab verilen gruplarda kontrol gruplarına göre yüksek olup bu fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0.05). Sonuç: Anti-TNF' monoklonal antikoru olan infliximab, karaciğer rezeksiyonu sonrasında gerek histolojik gerekse fonksiyonel olarak karaciğer rejenerasyonunu arttırmaktadır. Yapılacak ileri çalışmalarla infliximab'ın klinik uygulamada kullanımı düşünülebilir.
Aim: To assess the effect of infliximab, anti-TNF' monoclonal antibody, on the early period of liver regeneration in experimentally hepatectomized rats. Materials and Method: This experimental study has been performed in Experimental Surgery Laboratory at Adnan Menderes University Faculty of Veterinary Medicine between January and February 2008. Sixty male Wistar-Albino rats, weighting between 174-270 g were used in the study. Rats were divided into two major groups; control (n= 30) and infliximab (n= 30) groups. Each group divided into three subgroups; laparotomy group (n= 10), hepatic resection and sacrification after 24 hours group (n= 10), hepatic resection and sacrification after 48 hours group (n= 10). After laparotomy and %70 liver resection, intraperitoneal infliximab enjection to the study groups and 3 cc 0.9 % NaCl enjection to the control groups has been done. After the liver resection the resected liver tissues were weighted. Rats were sacrificated after the blood samples were collected from vena cava inferior and remaining liver tissues were resected and weighted. Serum aspartate transaminase and alanine transaminase were measured. From the speciments of tissue catalase, interleukin 6, interleukin 4, nitric oxide, malonyldialdehyde, total glutathion were measured. Relative liver weight was used as a morphological parameter for liver regeneration. Histopathologic assessment has been performed to determine bromodeoxyuridine. Results: There were statistically significant differences between infliximab and control groups in aspartate transaminase, alanine transaminase, catalase, malonyldialdehyde, total glutathion, interleukin 4 ve interleukin 6 at 24 and 48 hours (p<0.05). However, there were no statistically significant differences between infliximab and control groups in nitric oxide and relative liver weight parameters at 24 and 48 hours (p>0.05). Bromodeoxyuridine labeling index were significantly higher in infliximab group for each time period (p<0.05). Conclusion: The anti-TNF' monoclonal antibody infliximab, improves both histological and functional liver regeneration after liver resection. With further studies, clinical implementation should be considered.
URI: http://194.27.38.21/web/catalog/info.php?idx=32901504&idt=1
http://hdl.handle.net/11607/1268
Appears in Collections:Uzmanlık

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tez aykut pdf.pdfUzmanlık Tezi1.88 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.