Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/1248
Title: Yeni aminodiboran(4) türevlerinin sentezi ve karekterizasyonu
Other Titles: Synthesis of new aminodiborane(4) derivatives and characterization
Authors: Şahin, Yüksel
Fırıncı, Erkan
TR19153
Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya (İnorganik) Anabilim Dalı
Keywords: Bor Bileşikleri
Aminodiboran(4) Bileşikleri
Diborat
Lityumamid
Bor Heterosiklikleri
Boron Compounds
Aminodiborane(4) Compounds
Diborate
Lithiumamide
Boron Heterocycles
Issue Date: 1-Jan-2008
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışmada yeni aminodiboran(4) bileşikleri sentezlenip ve karakterize edilmiştir. Aminodiboran(4) bileşikleri, 1,2-bis-dikloro–1,2-bis-dimetilaminodiboran ve 1,2-bisdikloro– 1,2-bis-didurildiboranın çeşitli lityumamidler ile reaksiyonuyla sentezlenmiştir. Lityumamid türevleri olarak fenilamin (anilin) ve 2,4,6- trimetilfenilamin (mezitilanilin) seçilmiştir. Fenilamin ve 2,4,6-trimetilfenilamin 2 eşdeğer n-butillityum kullanılarak aminin lityum tuzlarına dönüştürülmüştür. Aminodiboran(4) bileşikleri 2 eşdeğer n-butillityum kullanılarak dilityum diborat(4) tuzlarına dönüştürülmüştür. Dilityum diborat(4) tuzlarının diklordimetilsilan, dimetilkalay diklorid ve diklorfenilboranla etkileştirilmesiyle bor heterosiklikleri sentezlendi. Diboran(4) bileşikleri, lityumamidler ve diboran(4)’ün dilityum tuzlarının havaya ve neme karşı çok hassas olmalarından dolayı tüm deneysel çalışmalar argon atmosferi altında Schlenk tekniği kullanılarak yapılmıştır. Bütün bileşiklerinin karakterizasyonu Nükleer Manyetik Rezonans Spektroskopisi (NMR) analizi ile yapılmıştır.
In this study has been prepared and characterized new aminodiborane(4) compounds. Aminodiborane(4) compounds have been prepared from reaction of 1,2-bis-dichloro– 1,2-bis-dimethylaminodiboran and 1,2-bis-dichloro–1,2-bis-diduriyldiboran with different lithiumamides. Phenylamine (aniline) and 2,4,6-trimethylphenylamine (mesitylaniline) were selected as lithiumamides derivatives. Phenylamine and 2,4,6- trimethylphenylamine were converted to lithium salts of amine using 2 equiv of nbuthylithium. Aminodiborane(4) compounds were converted to dilithium salts of diborane(4) using 2 equiv of n-buthylithium. Boron heterocycles were prepared by reacting diborate(4) dilithium salts with dichlorodimethylsilane, dimethyltin dichloride and dichlorophenylborane. Due to diborane(4) compounds, lithiumamides and dilithium salts of diborane(4) which have more sensetive of air and moisture, all experimental works were performed by using Schlenk techniques under argon atmosphere. Structural characterization of all compounds were made with Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy (NMR) analiysis
URI: http://194.27.38.21/web/catalog/info.php?idx=32917498&idt=1
http://hdl.handle.net/11607/1248
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
erkan_fırıncı_özet_en.pdf.pdfYüksek Lisans Tezi72.03 kBAdobe PDFView/Open
erkan_fırıncı_özet_tr.pdf.pdfYüksek Lisans Tezi90.17 kBAdobe PDFView/Open
erkan_fırıncı_tez.pdf.pdfYüksek Lisans Tezi1.17 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.