Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/124
Title: Aydın ve Muğla illerinde zeytin ağacı uru Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi ((ex Smith) Gardan, 1992) hastalığı üzerinde çalışmalar
Other Titles: Studies on olive knot disease Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi ((ex Smith) Gardan, 1992) occurring olive growing areas of Aydın and Muğla provinces
Authors: Benlioğlu, Kemal
Tatlı, Bahar
Keywords: Bitki Koruma
Zeytin ağacı uru
Pseudomonas savastanoi
Olive knot
Pseudomonas savastanoi
Issue Date: 1-Jan-2004
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi
Abstract: Çalışma, Aydın ve Muğla illerinde zeytinlerden izole edilen Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi (Psv) izolatlarmın virulensini ve biyokimyasal karakteristiklerini belirlemek amacıyla ele alınmıştır. 2002 ve 2003 yıllarında Aydın ilinde 4, Muğla'da 6 ilçeden ur simptomu gösteren toplam 69 hastalıklı dal örneği toplanmıştır. İzolasyonlar King B ve yarı seçici besiyeri PVF-1 kullanılarak yapılmıştır. Tüm izolatlarm patojenisite ve virulens testleri 1 yaşlı zeytin (Manzanilla ve Memecik çeşitlerinde) ve zakkum sürgünleri kullanılarak iklim odasında yapılmıştır. Psv 19 zeytin izolatı ve PsvZ-1 zakkum izolatı diğer konukçu bitkilere leylak (Syringa spp.), dişbudak (Fraxinus excelsior L.), kurtbağrı (Ligustrum japonicum), yasemin (Jasminum spp.), çan çiçeği (Forsythia spp.) ve mersin (Myrtus spp.) patojenisite için inokule edilmiştir. Tüm izolatlar sorbitol, ksiloz, gliserol, trehaloz, eritritol, sellobioz, rafmoz'u kullanma bakımından değerlendirilmiştir. Ayrıca mezo-tartarat, L-tartarik ve malonik asit kullanımları da incelenmiştir. Arjinin, jelatin, eskulin hidrolizi, nitrat redüksiyonu, 37°C'de gelişme, %5 nutrient sakkaroz ağarda levan oluşumu ve indol testleri yapılmıştır. Bakteriosin çalışmalarında zakkum izolatlarmın bakteriosin üretmediği, ancak zeytin izolatlarmın zakkum, delice ve zeytin izolatlarına karşı bakteriosin ürettiği saptanmıştır. Ayrıca patojen olarak bulunan tüm izolatlar kısa zamanda sonuç veren nitroselüloz membran testi ile indol asetik asit oluşumu yönünden test edilmiştir. 22 adet Psv izolatmm total proteinleri SDS-PAGE yöntemi ile incelenmiştir. The study aims at determining virulence and biochemical characteristics of Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi (Psv) isolates from olive trees planting in Aydm and Muğla provinces. Sixtynine Shoot samples from cultured olives showing knot symptom were collected from 4 towns in Aydın and 6 towns in Muğla between 2002 and 2003. Psv isolates were obtained by using King's medium B and semi- selective medium PVF-1. All Psv isolates were tested for pathogenicity and virulence on 1 year-old olive (cv. Manzanilla and Memecik) and oleander shoots in growth chamber. The Psv 19 strain from olive and PsvZ-1 strain from oleander was inoculated in other host plants (jasmmum (Jasminum spp.), fraxinus {Fraxinus excelsior L.), ligustrum (Ligustrum japonicum), syringa (Syringa spp.),, forsythia (Forsythia spp.), Myrtle (Myrtus spp.)) for pathogenesis. All the isolates tested for utilization of sorbitol, xylose, glycerol, trehalose, erythritole, cellobiose, raffmose, meso-tartarate, L-tartaric and malonic acid were examined. Tests for hydrolysis of arginine, gelatin, aesculin and nitrate reduction, growth at 37°C, indol and levan production on 5% nutrient sucrose agar were tested. The examined Psv isolates from olive produced bacteriocins, which inhibited the growth of oleander and wild olive isolates. But, none of the oleander isolates produced bacteriocin contrary to olive isolates. All pathogenic isolates were also checked for indole acetic acid production with a rapid in-situ assay on nitrocellulose membrane. And, total proteins of 22 Psv isolates from olive were analyzed by SDS-PAGE
URI: http://194.27.38.21/web/catalog/info.php?idx=32900652&idt=1
http://hdl.handle.net/11607/124
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Yüksek Lisans Tezi (Bahar Tatlı).doc17.72 MBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.