Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/1177
Title: Elektronik ticaretin KOBİ lerde kullanımı : Aydın merkez örneği
Other Titles: Use of e-commerce for small and medium sized enterprises: Example of Aydın province center
Authors: Cömertler, Necmiye
Sucuoğlu, Servet
Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı
Keywords: Elektronik Ticaret
KOBİ'ler
Aydın
E-Commerce
Small and Medium Sized Enterprises
Issue Date: 2008
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: Dünya ticaret örgütünün tanımına göre, mal ve hizmetlerin, üretim, reklâm, satış ve dağıtımlarının telekomünikasyon ağları üzerinden gerçekleştirilmesi anlamına gelen elektronik ticaret, istihdama ve üretime katkıları açısından önemli bir yere sahip olan KOBİ'ler açısından önemlidir (Özbay ve Devrim, 2000: 30). KOBİ'ler, e-ticaret uygulamaları sayesinde internet aracılığıyla sınırları ortadan kaldırarak iç ve dış pazarlara kolayca ulaşarak rekabet şanslarını artırmaktadırlar. Bu çalışmada, elektronik ticaretin hangi anlamları içerdiği, araçları, avantaj ve dezavantajları, tarafları, nasıl sınıflandırıldığı, hukuk mevzuatı ile ilişkisi, e-ticaret uygulamalarında güvenlik işlemlerinin nasıl sağlandığı, e-ticaretin ekonomik faaliyetlerdeki yeri, Türkiye ve Dünyadaki durumu incelenmektedir. Daha sonra, Türkiye'de ve Dünyada KOBİ'lerin nasıl tanımlandığı, KOBİ'lerin avantaj ve dezavantajları, e-ticaretin KOBİ'lerde nasıl kullanıldığı ve hangi avantaj ve dezavantajları ortaya çıkardığı üzerinde durulmaktadır. Son kısımda ise e-ticaretin Aydın il merkezinde bulunan KOBİ'lerde ne ölçüde kullanıldığı, e-ticaret uygulayan işletmelerin karşılaştıkları sorunlar, KOBİ'lerin internete ve e-ticarete yaklaşımları, gelecekte e-ticaretten neler bekledikleri konularındaki düşünce ve tutumlarını araştırmak amaçlanmıştır. Araştırmada yüz yüze anket tekniği kullanılarak Aydın il merkezindeki KOBİ'lere bir alan çalışması uygulanmıştır. Araştırmanın bulguları KOBİ'lerin çoğunlukla elektronik ticaret uygulamalarında bulunmadıklarını, fakat büyük bir çoğunluğunun işletmelerinde internet ve kendilerine ait bir web sitesine sahip olduklarını göstermiştir. İşletmelerin birçoğunun, gerek işletme içinde gerek sektörlerinde gerekse genel anlamda elektronik ticaretin önemine inandıkları ve elektronik ticaretin hem sektördeki hem de faaliyet alanlarındaki öneminin gelecekte daha da artacağına inandıkları belirlenmiştir.
Small and Medium Sized Enterprises has an important position in Turkey in terms of their contribution to employment and production. According to World Trade Organization's definition e-commerce that means of actualizing the advertisement, sale and distribution via telecommunication Networks of goods and service present significance in terms of small and medium sized enterprises (Özbay and Devrim, 2000: 30). Small and medium sized enterprises that have an important position in country economy which may arrive to a position that can compete thanks to its e-commerce practice with other big firms both in country and out of country. By means of internet they may abolish the firms' borders in Access to internal and overseas markets. In this study, what is respectively analyzed is which explanations e-commerce contains, its tools, advantages and disadvantages, aspects, how it is classified, the relationship with legal legislation, how the security process is provided in e-commerce applications, the position of e-commerce in economical service and the situation in Turkey and in the world. Afterwards, definitions of small and medium sized enterprises in Turkey and in the world, advantages and disadvantages of small and medium sized enterprises, how the e-commerce is utilized in small and medium sized enterprises, which advantages and disadvantages are exposed when the e-commerce is utilized in small and medium sized enterprises are emphasized. The purpose of last part is to examine on study area where it is approached to internet and e-commerce. The results of an area study which was applied in the center of Aydın disclosed that small and medium sized enterprises do not take apart in the e-commerce applications; however, most of them have internet connection in their offices and their own web sites. It is also determined that most of the firms believe in importance of e-commerce not only for their own firms and sector but also for the sake of general commerce. Besides, they accredit that e-commerce in the sector and in the application areas are going to be more and more important in the future.
URI: http://adumilas.adu.edu.tr/web/catalog/info.php?idx=32904944&idt=1
http://hdl.handle.net/11607/1177
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ingilizce özet pdf.pdf51.4 kBAdobe PDFView/Open
türkçe özet pdf.pdf50.36 kBAdobe PDFView/Open
tez pdf.pdfYüksek Lisans Tezi676.46 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.