Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/1165
Title: Askeri bir süreli yayın; Ceride-i Askeriye
Other Titles: A military periodical publication; Ceride-i Askeriye
Authors: Can Tunalı, Ayt
Yıldırım, Alper
Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih (Yakınçağ) Anabilim Dalı
Keywords: Ceride-i Askeriye
Erkan-ı Harbiye
Mekteb-i Harbiye Matbaası
Issue Date: 1-Jan-2008
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: Tez çalışmamızın ilk aşamasında, Osmanlı'da Türkçe gazete bir toplum gereksinimi olarak değil, bir devlet gereksinimi olarak ortaya çıkmış olmasından ve 1864'de Ceride-i Askerîye'nin neşir hayatına girmesinden bahsediliyor. Ceride-i Askerîye, ilk ordu gazetesi olma özelliğine sahiptir. 1864'de Bâb-ı Seraskerî yönetiminde çıkarılmış ve 1922 yılına kadar yaşatılmıştır. Ceride-i Askeriye'nin, özel teşebbüs gazetelerine göre farkı Erkan-ı Harbiye Umumi Nezareti denetiminde hazırlanarak Mekteb-i Harbiye Matbaası'nda basılmış olmasıdır. Önemi ise özel teşebbüs gazetelerine kıyasla daha uzun soluklu olmasıdır. Tezin ikinci aşamasında ise Ceride-i Askeriyenin içeriği hakkında bilgi sunulmaktadır; Ceride-i Askeriye, askeriye ile ilgili bilgileri, okurlarına ulaştırmaktadır. Gazete her üç aylığı, yani 28 sayıdan bir cilt meydana geliyor. Bundan amaçlanan şey ise bu yayının daha derli toplu bir şekilde muhafaza edilmek istenmesinden kaynaklanıyor. Tezin üçüncü aşamasında ise Ceride-i Askeriye'nin biçimsel yapısından bahsedilmektedir.Ceride-i Askeriye'nin Birinci cildi 15 Aralık 1880 tarihinde başlayıp, 20 Mart 1881 tarihinde son bulur. Gazete, Pazartesi ve Perşembe olmak üzere haftada iki gün yayınlanmakta olup, bir sayısı 20 para, bir yıllık aboneliği posta ücreti dahil 100 kuruştur. Ceride-i Askeriye, dergi formatında yayınlanan bir gazete olup, 15 x 21 cm. ebadındadır. Her sayısı 16 sayfadan oluşmaktadır. Ceride-i Askeriye'nin birinci cildini ele alıp sizlere sunmak istememdeki gaye, bu kadar ayrıntılı ve farklı alanlarda sunulan bilgilerin şimdiye dek askeri tarih çalışmalarında çok fazla kullanılmamış olmasıdır. Bu amaçla, biz bu boşluğu biraz olsun kendimizce doldurmak ve bizden sonra yapılacak çalışmalara katkıda bulunabilmektir
In the first stage of thesis work, it is stated that in Otoman Turkish newspaper existed as a goverment necesity ,not as a society necissity and in 1864 Ceride-i Askeriye has entered the publication world. Ceride-i Askeriye had the quality of being the first Turkish army newspaper. It was publihed in Bab-ı Seraskeri administration in 1864 and lasted until 1922. The difference of Ceride-i Askeriye from special enterprise newspapers is that it was prepared with the supervision of Erkan-ı Harbiye Umumi Nezareti and published in Mekteb-i Harbiye pressing house. It 's importence is that this newspaper is more long-lasting then special enterprize newspaper. In the second srage of thesis, the information about the content of Ceride-i Askeriye is presenteds newspaper 's publication style, states that each three months that is twenty eight issves constitute a volume. The objective behind this is that they want to protect this publication in more well organized manner. In the third stage of the thesis, it is montioned about the formal structure of Ceride-i Askeriye. First volume starts in 15 December 1880 and finishes in 20 March 1881. The newspaper is published in two days of a week ; Monday and Thursday and it costs 20 money for an issue and it 's an annual subscription fee is 100 kuruş including the post fee. Ceride-i Askeriye is a newspaper in the magazine format and in the dimension of 15x21cm. Each issue is composed of 16 pages. The aim of my taking up a determined part of Ceride-i Askeriye and presenting it is that not using so much such a detailed information which is presented in different fields in military history works up until now means that on important resource in this fields is not considered to be important. There fore, in order to fill this emptiress and contribute the next works in this manner, my objective for examining the first volume of Ceride-i Askeriye, after the change of it 's formal stucture is to help people who want to work in this field.
URI: http://194.27.38.21/web/catalog/info.php?idx=53248655&idt=1
http://hdl.handle.net/11607/1165
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
alper tez pdf.pdf14.33 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.