Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/1141
Title: Kuşadası'nda kıyı kullanımı ve turizmin çevresel etkileri üzerine yerel halkın tutumları
Other Titles: Coastal areas use in Kuşadasi and attitudes of local people about the environmental effects of tourism
Authors: Baysan, Sultan
Dal, Neslihan
Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlköğretim Anabilim Dalı
Keywords: Kıyı Kullanımı
Çevresel Etkiler
Yerel Halk
Tutumlar
Kuşadası
Coastal Land Use
Environmental Effects
Local People
Attitudes
Issue Date: 1-Jan-2008
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: Turizm faaliyetleri, gelişme gösterdiği alanlarda çevresel birçok etkiye neden olmaktadır. Özellikle kıyı alanları, kullanım kapasitelerinin üzerinde baskı ile karşı karşıya kalmakta, bu baskı çevresel ve ekolojik bozulmalara neden olmaktadır. Bu bozulmalar planlı turizm faaliyetlerinin yürütülemediği bölgelerde artarak devam etmekte ve olumsuz etkiler meydana getirmektedir. Böyle bir durum ise çevresel açıdan arazi kullanımı ve ekosisteme zarar vermekte ve zaman içerisinde yöre halkının turizme bakış açısı değiştiğinden turizmden kaynaklanan sorunlar büyüdükçe yöre halkı turizme karşı olumsuz bir tavır takınmaktadır. Bu araştırmanın amacını da özellikle arazi kullanımı üzerinde turizmin çevresel etkilerinin belirlenmesi oluşturmaktadır. Burada yerel halkın tutumları da çevresel etkilerin belirlenmesi konusunda önem taşımaktadır. Bu amaç doğrultusunda, turizmin çevresel etkileri, yerel halkın tutumları ile ilgili kaynak taraması yapılmış ve uygulama bölümü için, veri toplama aracı olarak, turizmin çevresel etkilerine ilişkin yerel halkın tutumlarına dair bir anket geliştirilmiştir. Söz konusu bu anket Aydın ilinin Kuşadası ilçe merkezinde yaşayan yöre halkından 125 kişiyle bizzat görüşülerek uygulanmıştır. Ayrıca turizm faaliyetlerinin kıyı kullanımı ve çevre üzerindeki etkilerini belirlemek amacıyla arazi kullanımındaki değişiklikler incelenmiştir. Sonuçta, Kuşadası'nın coğrafi özellikleri ortaya konmak suretiyle arazi kullanımının nasıl olması gerektiği saptanmış ve alanda turizmin arazi kullanımında yaptığı değişiklikler belirlenmiştir. Bununla birlikte yöre halkının Kuşadası'nda turizmin çevresel etkileri konusunda olumsuz bir tutum sergiledikleri ortaya çıkmıştır. Son olarak Kuşadası'nda turizmin sürdürülebilirliği ve doğru arazi kullanımı için öneriler getirilmiştir.
Tourism activities cause many environmental effects in tourism development area. Especially coastal areas face environmental problems when coastal zone's usage capacity is exceeded. This pressure causes many environmental and ecological degeneration. This degeneration increasingly continues and creates negative effects at the regions which do not have planned tourism activities. In this era, the problems which arised from tourism have increased rapidly. Local people have a negative attitude against tourism because their point of view towards tourism has changed. The purpose of this thesis is determin environmental effects of tourism particularly over the land usage. In this point, local people's attitudes are important to determine the perceived environmental effects. For the case study part, a public survey about the environmental effects of the tourism industry related to local people's attitudes was used as a data collection tool. This public survey was applied via face to face questionnaires with 125 people towards local people who live in Kuşadası city center (Aydın province). In addition, land usage changes have been observed in order to determine tourism activities' effects over the coastal area and its surroundings. Eventually, more suitable land usage has attempted to be determined by way of taking account of geographical characteristics of Kuşadası. It was found that tourism caused changes in the land use. Moreover, it was also detected that the local people have a negative attitude about the environmental effects of tourism in Kuşadası. Lastly, we proposed some suggestions for sustainable tourism practices and for a better suitable land use.
URI: http://194.27.38.21/web/catalog/info.php?idx=32909519&idt=1
http://hdl.handle.net/11607/1141
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Neslihan_Dal_Ingilizce_Ozet.pdf.pdf28.67 kBAdobe PDFView/Open
Neslihan_Dal_Turkce_Ozet.pdf.pdf29.99 kBAdobe PDFView/Open
Neslihan_Dal_Tez.pdf.pdf29.27 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.