Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/1128
Title: Farklı iletişim ortamlarıyla yürütülen senaryo temelli öğretim programının temel bilgi teknolojileri dersi erişilerine etkisi
Other Titles: The effect of scenario based teaching programme through different communication media on the achievement of students in information technology class
Authors: Akar Vural, Ruken
Arabacıoğlu, Taner
TR18970
Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı
Keywords: Aday Öğretmenler
Candidate Teachers
Akademik Başarı
Academic Success
Ders Programları
Curriculum
Elektronik Öğrenme
Electronic Learning
Facebook
Senaryo Tabanlı Öğrenme
Cenario Based-Learning
Öğretim
Teaching
Öğretim Programları
Teaching Curriculums
Öğretim Yöntemleri
Instsruction Methods
Issue Date: 1-Jan-2012
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: Bu araştırmanın temel amacı, iki farklı iletişim ortamı yoluyla sunulan senaryo temelli öğretim programının sınıf öğretmeni adaylarının temel bilgi teknolojileri dersi akademik başarı puanlarına etkisini belirlemek ve iletişim ortamlarını etkili öğretim açısından karşılaştırmaktır. Bu amaçla çalışmada, nicel ve nitel araştırma desenlerinin birlikte işe koşulduğu "Karma Desenli Yöntem" (Mixed Method) kullanılmıştır. Araştırmanın nicel bölümünde, yarı deneysel araştırma modellerinden "statik grup karşılaştırma modeli" uygulanmıştır.Araştırmanın nicel kısmında, araştırmacı tarafından geliştirilen başarı testi ve Ginns ve Ellis'in (2009) "Evaluating the quality of e-learning at the degree level in the student experience of blended learning" çalışmasından Türkçe'ye uyarlanan Etkili Öğretim Ölçeği, veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Araştırmanın nitel kısmında ise, verilerin toplamasında iki farklı yöntem kullanılmıştır. İlk olarak her iki gruptan 6'şar öğrenciyle bireysel görüşmeler, ikinci olarak altı kişilik katılımcılardan oluşan iki ayrı odak grup görüşmesi gerçekleştirilmiştir. Ayrıca araştırmacı, çevrimiçi ve yüzyüze gerçekleştirilen oturumlarda yaşanan süreci ilk elden izleyebilmek ve kaydedebilmek için "araştırma güncesi" tutmuştur. Araştırma güncesinden, bulguların yorumlanması aşamasında yararlanılmıştır.Araştırmanın çalışma evreni, 2011-2012 öğretim yılı güz döneminde Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde öğrenim gören öğretmen adaylarının tümüdür. Çalışma gruplarını İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Programında 1. Sınıfa devam eden öğrenci grupları oluşturmaktadır. 1. sınıfa devam eden öğretmen adaylarının oluşturduğu şubelerden birisi, iki gruba ayrılmıştır. Bir uygulama grubu ile Bilişim Teknolojileri dersi Facebook üzerinden, diğer grup ile Adobe Connect sanal sınıf uygulaması üzerinden eşzamanlı olarak yürütülmüştür.Araştırma sonucunda elde edilen bulgular özetle, Connect ve Facebook iletişim ortamları ile yürütülen senaryo temelli öğretim programının, etkili öğretim ölçeği tüm alt boyutlarında son test puanları açısından ve öğretmen adaylarının akademik başarı puanları arasında istatistiki olarak anlamlı bir farkın olmadığıdır. Öğretmen adaylarının görüşlerine göre, Facebook'un, öğrenme-öğretme süreçlerinde kullanımında, 3. parti yazılımlara ihtiyaç duyulduğu ve oluşturulacak öğrenme gruplarındaki öğrenci sayısının düşük olması gerekliliği sonuçlarına ulaşılmıştır.
The main purpose of this research was to determine the effects of the scenario based teaching programme through two different communication media on the prospective elementary education teachers" academic success scores of the information technology and compare the communication media according to effective teaching. For this purpose, in the research, mixed method including quantitative and qualitative data collecting techniques was applied. For the quantitative part of the research, static group comparison design was implemented as one of the quasi- experimental designs. As quantitative data collection tools, an achievement test developed by the researcher and ``The Scale of Effective Teaching" adapted to Turkish from "Evaluating the quality of e-learning at the degree level in the student experience of blended learning" of Ginns and Ellis (2009) were applied. For the quantitative part of the research, two different methods were used to collect the data. Firstly, 6 students from each group were interviewed. Secondly, focus group interview involving two different groups of 6 participants was carried out. In addition, a research diary was written by the researcher in order to monitor the process of face to face and online meetings. The research diary was used during the interpretation of the findings. The population of the research consists of all prospective teachers attending Adnan Menderes University Faculty of Education during the fall term of 2011- 2012 academic year. The study group composed of junior class students attending Elementary Education Programme. One of the classes was divided into two. While Information Technology classes were conducted via Facebook in one group, the other group studied Information Technology via Adobe Connect. As a result of the research, there is no statistically significant difference between the groups of prospective teachers" academic success posttest scores obtained from the whole subdimensions of The Scale of Effective Teaching. According to the prospective teachers" views, as Facebook needs to have 3rd Party Software in teaching and learning process. In addition, the study groups should consist of less students.
URI: http://194.27.38.21/web/catalog/info.php?idx=32920656&idt=1
http://hdl.handle.net/11607/1128
Appears in Collections:Doktora

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
438565.pdfDoktora Tezi2.12 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.