Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/1122
Title: Değişim mühendisliği ve işletme performanslarına etkisi
Other Titles: Business process reengineering and it's effects on organizational performancee
Authors: Şenkayas, Hüseyin
Ölmez, Yasin
Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Bölümü, İşletme Yönetimi Anabilim Dalı, İşletme Yönetimi Bilim Dalı
Keywords: Değişim Mühendisliği
Yenilikçilik
Rekabet
Radikal
Süreç
Business Process Reengineering
Innovation
Competition
Radical
Process
Issue Date: 2008
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: Günümüzde yaşanan hızlı değişim ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak, şirketler rekabet edebilme gücünü arttırmak amacıyla yeni yönetim yaklaşımları arayışı içine girmişlerdir Teknolojik gelişmeler, müşteri beklentilerinde artış ve istikrarsız ekonomi, işletmeler için değişimi zorunlu kılmıştır. İşletmelerin çalışma şartları ve çevreleri sürekli değişmektedir. Bu değişi¬me ayak uydurabilmek, rekabet edebilmenin ve hatta yeni fırsatlar yakalayıp değerlendirebilmenin ön şartı olmuştur. Değişim mühendisliği (DM) temelde iş süreçlerinin yeniden tanımlanması ve tasarlanmasıdır. DM sürecin organize edilmesindeki yöntemleri, süreçte yer alan katılımcıların rollerini, süreç basamaklarının yapısını/düzenini değiştirir. Endüstriyel firmaların rekabet edebilirlikleri karşısında bir çok engel vardır. İşletmelerin sahip olduğu endüstriyel iş operasyonları uzun vadede yeterince etkili değildir. Yenileme yeteneği ve köklü değişiklikler yapmak gelecekteki rekabet edebilirliği korumak için gereklidir. Değişim mühendisliği iş akışlarını ve bir organizasyonun verimliliğini optimize etmek amacıyla süreçleri, sistemi, politikaları ve organizasyonel yapıları destekleyerek bunların hızlı ve radikal bir şekilde yeniden dizayn edilmelerini sağlayan endüstri mühendisliği ve yönetim bilimi alanındaki son yeniliklerden birisidir.
The firms are nowadays in search of brand new management approachs in order to increase their competition pover related to rapid changes and technological developments. Technological developments, increasing customers expectations and unstable economy make the companies change. Organizational environment and work place conditions are changing. Adapting to recent conditions is the only way to compete. Business process reengineering (BPR) is mainly re-organizing the work processes. BPR changes the methods of process organizations, the roles of the practitioners, the structure and order of process levels.There are many challenges that industrial enterprises face to maintain their competitiveness. Running industrial operation effectively is not enough in the long run. Capabilities of innovation and utilizing innovativeness in new ways are required in future competition. Business Process Reengineering (BPR) is one of the most recent innovations in industrial engineering and management science which represents the rapid and radical redesign of strategic, valueadded processes and the system, policies and organizational structures that support them to optimize the work flows and productivity of an organization.
URI: http://194.27.38.21/web/catalog/info.php?idx=32897672&idt=1
http://hdl.handle.net/11607/1122
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
YASİN_ÖLMEZ_ABSTRACTS.pdf45.61 kBAdobe PDFView/Open
YASİN_ÖLMEZ_ÖZET.pdf48.15 kBAdobe PDFView/Open
YASİN_ÖLMEZ_DEĞİŞİM MÜHENDİSLİĞİ VE İŞLETME PERFORMANSLARINA ETKİSİ.pdfYüksek Lisans Tezi1.02 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.