Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/1121
Title: Aydın ilinin yatırım iklimi
Other Titles: The climate of inverstment in the province of Aydın
Authors: Öztürk, Mustafa
Erdoğan, Baki
TR105561
Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Bölümü, İşletme Anabilim Dalı, Muhasebe Finansman Bilim Dalı
Keywords: İşletme
Business Administration
Issue Date: 2008
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: Yatırım iklimi, 'yatırımla ilgili riskleri ve getirileri etkileyen, hem var olan hem de beklenen, politika, kurumsal ve davranışsal çevre' olarak tanımlanabilir. Üç genel etken dizisi yatırım çevresini oluşturmaktadır. Bunlar; i) makro çerçeve, ii) altyapı, iii) yönetim ve kurumlardır. Makro çerçeve; makroekonomik istikrarı (örneğin, malî ve harici dengeleri, gerçekçi döviz kuru, düşük enflâsyon ve kâr oranlarını), rakip olan pazarlar ile sosyal ve politik istikrarı kapsar. Alt yapı hizmetleri, ulaşım (yollar ve limanlar), telekomünikasyon, enerji ve su desteği gibi fiziksel alt yapı kalitesini ve yetkinliğini oluşturmaktadır. Yönetim ve kurumlar ise; düzenleme, vergilendirme ve yasal sistemde şeffaflığa ve yeterliliğe, güçlü ve iyi işleyen finansal sektöre, emek piyasası esnekliğine ve vasıflı iş gücüne dayanmalıdır. Bir ülkede genel anlamda büyüme, kalkınma ve rekabet gücünün arttırılması ile daha özelde istihdamın arttırılması ve yatırım ikliminin iyileştirilmesi temelindeki çözüm önerileri genellikle başarılı bir ekonomiyi aşağıdan destekleyecek politik, yasal ve sosyal ortam ve koşulların iyileştirilmesini içeren bir makroekonomik çerçeveye odaklanmak durumundadır. Sağlam malî ve parasal politikalar, güvenilir ve etkin bir yasal altyapı, oturmuş demokratik kurumlar ve sosyal koşullardaki ilerlemeler sağlıklı bir ekonomiye önemli oranda katkıda bulunmaktadır. Bu genel koşul ve kurumlar refahın arttırılması için önemli fırsatları beraberinde getirmekle birlikte, kendi başlarına yeterli oldukları da söylenemez. Refahın, ekonominin köklerinde mikroekonomik düzeyde yaratıldığı unutulmamalı ve ülkedeki firmaların içinde yaşadıkları mikroekonomik iş çevresi kalitesinin arttırılmasına, şirket stratejileri ile işlemlerinin gelişmişliğine altyapı oluşturan koşulların iyileştirilmesine de çalışılmalıdır. Mikroekonomik düzeyde ilerlemeler sağlanmaksızın makroekonomik, siyasi, yasal ve sosyal reformlar verimli olamayacaktır. 'Aydın İlinin yatırım İklimi' başlıklı bu çalışmada yatırım iklimi kavramı ve unsurları üzerinde durulmuş, Aydın İlinin yatırım iklimi potansiyelini oluşturucu ve başarısını arttırıcı nitelikleri irdelenerek, yatırım iklimine ait bir profilin belirlenmesine çalışılmıştır.Bu çerçevede, yatırım iklimi yönünden genel çerçevenin, işletmeler ve kurumsallaşmanın ve İlin alt yapı hizmetlerin düzeylerinin belirlenmesine çalışılmıştır.
Broadly, the investment climate can be defined as the 'policy, institutional, and behavioral environment, both present and expected, that influences the returns and risks associated with investment' (Stern 2002). Three broad sets of factors make up the investment environment: (i) macro framework, (ii) infrastructure, and (iii) governance and institutions. Macro framework include macroeconomic stability (e.g., reasonable fiscal and external balances, realistic exchange rate, low inflation and interest rates), competitive markets, and social and political stability. Infrastructure does with availability and quality of physical infrastructure, such as transportation (roads and ports), telecommunications, power and water supply. Governance and institutions refer to transparency and efficiency in regulation, taxation, and legal system; strong and well-functioning financial sector; labor market flexibility and skilled labor force. The proposal for solutions which is based on development, progress, and increasing the power of rivalry in a country in general terms with increasing the rate of employment and improving the climate of inverstment in special, has to focus on a macroeconomic framework including the improvement of political, legal and social environment and conditions which supports a successful economy in general. Sound financial and monetary policies, reliable and active legal infrastructure, established democratic institution and improvement in social conditions will contribute to a stable economy importantly. In anddition to the fact that this general condition and institutions provide opportunities for increasing the prosperity, it can't be said that they were sufficient on their own. It shouldn't be forgotten that prosperity was created at a microecenomic level on the roots of economy and it should be achieved to improve the conditions which forms infrastructure on the development of company strategies and their procedures and to increase the quality of microeconomic business environment in which the conpanies in the country have been. As long as the improvements at a microeconomic level aren't acquired, macroeconomic; political; legal; and social reforms won't be productive. It has been focused on the concept of the climate of invesment and its components in this study, called 'the climate of investment'. It has been attempted to determine a profile relating to the climate of inverstment in the province of Aydın, by studying on the qualities which will realize the potential and increase the success of the climate of investment in the province of Aydın. In this framework, it has been tried to determine the common framework of the province of Aydın in terms of the climate of investment, the level of enterprises and institutionalization and the level of the services of infrastructure in the province.
URI: http://194.27.38.21/web/catalog/info.php?idx=32932211&idt=1
http://hdl.handle.net/11607/1121
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
baki_erdogan_ozet(İ).pdf23.34 kBAdobe PDFView/Open
baki_erdogan_ozet.pdf32.31 kBAdobe PDFView/Open
baki_erdogan_tez.pdfYüksek Lisans Tezi1.86 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.