Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/1111
Title: 15-49 yaş evli kadınların aile planlaması yöntemlerine ilişkin tutumlarının kullandıkları kontraseptif yöntemler ile ilişkisi
Other Titles: The relationship between the attitudes of married women in the age range of 15-49 toward family planning methods and the contraceptive methods they use
Authors: Karaçam, Zekiye
Çayan, Aslı
Keywords: Tutum
Aile Planlaması Yöntemleri
Aile Planlaması Hizmetleri
Attitude
Family Planning Methods
Family Planning Services
Issue Date: 2009
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Araştırma 15-49 yaş grubu evli kadınların aile planlaması yöntemlerine ilişkin tutumlarının kullandıkları kontraseptif yöntemleri ile ilişkisinin incelenmesi amacı ile kesitsel tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Araştırmaya 09.06.2008-15.09.2008 tarihlerinde Aydın il merkezindeki sağlık ocakları bölgelerinde ikamet eden 427 kadın alınmıştır Araştırma verileri, kadınların tanıtıcı özelliklerinin ve araştırmanın bağımsız değişkenlerinin sorgulandığı soru formu ve Aile Planlaması Tutum Ölçeği ile toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistikler, varyans analizi, t-testi, korelasyon, Crombach Alfa ve çoklu regresyon analizi kullanılmıştır Araştırma kapsamındaki kadınların yaş ortalaması 33,52±7,82 idi. Kadınların daha çok ilkokul mezunu (%36,5) olduğu ve %93,2'sinin sosyal güvencesinin bulunduğu belirlenmiştir. Araştırmanın yapıldığı sırada, kadınların %60,4'ünün modern, %26,0'ının geleneksel yöntemler ile korundukları saptanmıştır. Kadınların modern yöntemlerden en fazla RİA (%21,3), hap (%16,2) ve kondom (%14,1); geleneksel yöntemlerden geri çekme (%22,5) ile korundukları belirlenmiştir Çoklu regresyon analizi sonucu, Aile Planlaması tutum Ölçeği puanı ile geleneksel yöntem kullanma arasında negatif bir ilişkinin olduğunu göstermiştir (p<0,05). Katkıda bulunabilecek diğer faktörlerde modele dahil edildiğinde, üniversite mezunu olma, aile planlaması ile ilgili konuları eşi ile konuşma, yaş ve gelir düzeyinin yüksek olarak algılanması ile aile planlaması tutumu arasında pozitif ilişki bulunurken; ilkokul mezunu olma ve en uzun süre köyde yaşama arasında negatif ilişkinin olduğu saptanmıştır Bu araştırma kadınların aile planlaması ile ilgili olumlu tutuma sahip olmalarının geleneksel yöntem kullanımı ile negatif ilişkide bulunduğu sonucunu açığa çıkarmıştır. Bu sonuçlara göre, aile planlaması hizmetlerinin sunumunda kadınların geleneksel yöntem kullanımına ilave olarak yaş, yerleşim yeri, sosyo-ekonomik yapı ve erkeğin katılımının da dikkate alınması ile modern yöntemlerin kullanımı geliştirilebilir.
The research was conducted as a cross-sectional descriptive study to examine the relationship between the attitudes of married women in the age range of 15-49 toward family planning methods and the contraceptive methods they use. The study group consisted of 427 women who resided in the areas around the public health centers in the central province of Aydın between 09.06.2008 and 15.09.2008 The study data were collected by a questionnaire that interrogates the profile data about the women and the independent variables of the study, as well as by the Family Planning Attitude Scale. Descriptive statistics, variance analysis, t-test, correlation, Cronbach Alpha and multiple regression analyses were employed to evaluate the data The mean age of the participant women was 33.52±7.82. The study found that most of the women were primary school graduates (36.5%) and 93.2% benefited from social security. It was also found that 60.4% of the women used modern contraceptive methods, while 26.0% used traditional contraceptive methods when the study was carried out. The women mostly preferred IUD (21.3%), birth control pills (16.2%), and condoms (14.1%) among the modern methods, while withdrawal (22.5%) was most commonly used as a traditional method The results of the multiple regression analysis demonstrated that there was a negative correlation between the scores on the Family Planning Attitude Scale and the use of traditional methods (p<0.05). When other possible contributing factors were also included in the model, a positive correlation was detected between factors such as being a university graduate, speaking on the issues about family planning with one-s husband, age and income level perceived as high and the attitude toward family planning, while a negative relationship was found between being a primary school graduate and the longest residence in a village This study revealed that a negative relationship exists between positive attitudes of women toward family planning and the use of traditional methods. These results suggest that the use of modern contraceptive methods can be improved by taking into account in the presentation of family planning services the factors of age, place of residence, socioeconomic structure, and husbands- participation, in addition to the use of traditional methods by women. Keywords: Attitude, family planning methods, family planning services.
URI: http://194.27.38.21/web/catalog/info.php?idx=50427380&idt=1
http://hdl.handle.net/11607/1111
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Aslı Çayan.pdfYüksek Lisans Tezi4.98 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.