Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/1107
Title: Ratlarda kastrasyonun böbrek histolojisine etkisi
Other Titles: Effects of orchiectomie on kidney histology in rats
Authors: Sandıkçı, Mustafa
Şimşek, Fahri
Adnan Menderes Üniversitesi , Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Histoloji ve Embriyoloji (Veterinerlik) Anabilim Dalı
Keywords: Kastrasyon
Böbrek
Morfometri
Rat
Orchiectomie
Kidney
Morphometry
Issue Date: 2009
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Araştırmada, genç erişkin dönemde kastrasyon yapılan ratların böbrek dokusunda meydana gelen histolojik ve morfometrik farklılıkların incelenmesi amaçlandı. Materyal olarak 2 aylık 36 adet erkek Sprague-Dawley rat kullanıldı. Ratlar 2 kontrol (n=16) ve 2 deney (n=20) olmak üzere toplam 4 guruba ayrıldı. Deney gurubundaki ratlara kastrasyon işlemi yapıldı. Kontrol gurubundaki ratlara ise herhangi bir işlem yapılmadan eşit ortam koşullarında tutuldu. Kastrasyondan 1 ile 2 ay sonraki dönemlerde hem kontrol hem de deney guruplarından doku örnekleri alındı. Histometrik değişimleri belirlemek amacıyla Periodic Acid Schiff (PAS) boyama metodu uygulandı. Işık mikroskobu (Leica DMLB) ve buna bağlı Görüntü analiz sistemi (Leica Q Win Standart) ile morfometrik ölçümler yapılarak (birim alanda korpuskulum renis ve tubulus sayıları ile korpuskulum renis, proksimal tubul, henle kulpu ve toplayıcı borucuk çapları) böbrek histolojisinde meydana gelen değişimler incelendi.'Yapılan çalışmada, kastrasyondan hem 1 ay hem de 2 ay sonraki dönemlerde, proksimal tubulleri oluşturan hücrelerin sitoplazmalarında kontrol gruplarına göre PAS pozitif sitoplazmik granüllerin çok yoğun olduğu gözlendi. Morfometrik ölçümler sonucu ise, kastrasyondan 1 ay sonra alınan örneklerde birim alandaki korpuskulum renis sayısı kontrollere göre artarken, korpuskulum renis, henle kulpu ve toplayıcı borucuk çaplarının azaldığı saptandı. Kastrasyondan 2 ay sonra yapılan ölçümlerde, korpuskulum renis ve toplayıcı borucuk çapları artarken, tubulus proksimalis ve henle kulpu çaplarının azaldığı görüldü. Sonuç olarak, kastrasyonun böbrek histokimyası ve morfometrisine yönelik oluşturduğu değişimler ortaya konmuştur.
In this study, it was aimed to determine the histological and morphological differences in kidney tissue of young adult rats, which have been done orchiectomie. 36 male Sprague-Dawley rats were used as experimental material. The rats were divided into 4 subgroups, 2 control groups (n=16) and 2 experiment groups (n=20). The rats have been done orchiectomie which were in experiment subgroups. Nothing has been done to the rats which were in control subgroups at the same conditions with the experiment subgroups. Kidney tissue samples have been taken from both the control subgroups and experiment subgroups, one and two months after the orchiectomie process. In order to determine histometric changes Periodic Acid Schiff (PAS) proces has been done. Light microscope (Leica DMLB) bounded with Monitor Analysis System (Leica Q Win Standart) has been operated in morphometrical mesuring ( the numbers of renal corpuscles per unit area and tubulus quantity, renal corpuscles, proximal tubule, henles loop and collecting tubule diameters) in order to observe the changes in kidney histology.In this study, comparison between control groups and experiment groups we have observed PAS Positive cytoplasmic granules in the cells which compose the proximal tubules cytoplasm, high concentration in the experiment subgroups after orchiectomie process both one and two months later. The results are higher than the Control subgroups. According to the morphometric measurements,1 month after then the orchiectomie process while the numbers of renal corpuscles per unit area was increasing, the renal corpuscles, proximal tubule, henles loop and collecting tubule diameters reduced comparatively with the control groups. In the measurements 2 months after then the orchiectomie while the numbers of renal corpuscles per unit area and collecting tubule diameters were increasing, proximal tubule and henles loop diameters reduced. As a result, the effects of the orchiectomie process on the kidney histochemistry and morphometri changes were determined in this study.
URI: http://194.27.38.21/web/catalog/info.php?idx=24756660&idt=1
http://hdl.handle.net/11607/1107
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ÖZET.pdf143.66 kBAdobe PDFView/Open
SUMMARY.pdf142.89 kBAdobe PDFView/Open
TEZ_TAM_PDF.pdfYüksek Lisans Tezi2.92 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.