Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/1085
Title: Denizli ve Aydın illerinden elde edilen çiğ sütlerde Aflatoksin M1 prevalansı ve miktarlarının aranması
Other Titles: Determination of the level and prevalence of aflatoxin m1 in raw milk samples obtained from Aydin and Denizli region of Turkey
Authors: Göksoy, Ergün Ömer
Hazer, Ayşe
Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Veteriner Fakültesi, Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı
Keywords: Aflatoksin M1
Aflatoxin M1
Aydın
Besin Kirlenmesi
Food Contamination
Denizli
Kalite
Quality
Süt
Milk
Çiğ Süt
Raw Milk
Issue Date: 1-Jan-2011
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu Çalışma Aydın ve Denizli illerinden elde edilmiş olan sütlerde Aflatoksin M1 (AFM1) prevalansı ve miktarlarının araştırılmıştır. Aydın ve Denizli illerinde bulunan 2 kooperatife süt veren 3 çiftlikden yaz ve sonbahar dönemleiri boyunca 81 süt örneği alınmıştır. Alınan bu numuneler soğuk zincirde ADÜ Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi ABD laboratuarlarına getirilerek burada ELISA yöntemi ile AFM1 varlığı ve miktarları açısından değerlendirilmiş; sonuçlar ng/L olarak verilmiştir. Önemli bir kansorejen ve teratojen olan AFM1'in numune çiğ sütteki varlığı ve miktarı her iki ilden de alınan örneklerle halk açısından değerlendirilmiştir. Ayrıca elde edilen numunelerde mikrobiyolojik analizlerde yapılmış bu sayede her iki ilde üretilen çiğ sütün mikrobiyolojik kalitesi hakkında genel bir fikir edinilmiştir. İncelenen örneklerinin hepsinin AFM1 içermesi ve bunlardan 20 tanesinin yasal sınırları aşması, bu şekilde kontamine sütlerin halk sağlığı problemleri şekillenebileceği kuşkusunu arttırmaktadır. Örneklerin mikrobiyel yüklerinin de yüksek olması hijyen yetersizliği ve mastitis ile ilişkilendirilebilinir.
This study was conducted to determine the levels and prevalence of AFM1, which is an important carcinogenic and teratogenic metabolite, in raw milk samples obtained from 3 farms supplying milk to 2 milk cooperatives in the regions of Aydin and Denizli. Milk samples (a total of 81) were collected from these farms during the summer and autum seasons, then brought to the ADU Veterinary Faculty Department of Food Hygiene and Technology Department Laborator in cold boxes. The level of AFM1 was deteremined by using ELISA method and thee results were given as ng/L level. In addition, TVC (Total Viable Count) and, the yeast and Mould levels of milk samples were determined. The results showed that all samples investigated was found to be contaminated by AFM1 and 20 of which had higher AFM1 levels than those stated at regulations. This situation was highlightened as a possible health hazard. The microbiolagical load of milk samples were also found insufficient which may caused by the poor hygenic conditions in the farm and milking premises, and mastitis.
URI: http://194.27.38.21/web/catalog/info.php?idx=24640519&idt=1
http://hdl.handle.net/11607/1085
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ayşe HAZER_tez.pdfYüksek Lisans Tezi821.28 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.