Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/1077
Title: Karma yemlere karıştırılan biyodizel yan ürünü gliserolün etlik piliçler üzerine etkisi
Other Titles: Effects of glycerol as a by-product of biodiesel added to mixed feeds on broilers
Authors: Özdoğan, Mürsel
Topal, Erkan
Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni Anabilim Dalı
Keywords: Etlik Piliç
Broiler
Kan Parametreleri
Blood Parameters
Fatty acids
Yağ asitleri
Issue Date: 2009
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışma, etlik piliçlerin besi performansı, bazı kan parametreleri ve abdominal yağın yağ asitleri içeriği üzerine ham gliserolün olası etkilerini belirlemek amacıyla yürütülmüştür. Araştırmada % 0 (Kontrol), 4, 8 ham gliserol içerikli yemler hazırlanmıştır. Toplam 360 adet Ross 308 etlik civciv kullanılmıştır. Deneme 42 gün sürmüştür. Yapılan bu çalışmada; denemenin ilk dört haftasındaki gliserol içerikli grupların canlı ağırlığı ile denemenin 1., 2. ve 4. haftalarındaki canlı ağırlık artışında gliserol içerikli grupların canlı ağırlık artışları kontrol grubuna göre daha yüksek bulunmuştur (P<0.05). Gliserol ilaveli grupların canlı ağırlığı kontrol grubuna göre 5. ve 6. haftalarda sayısal olarak yüksek bulunurken, aynı haftalarda canlı ağırlık artışında ise kontrol grubu rakamsal olarak daha yüksek çıkmıştır. Deneme süresince sadece 2. haftada gliserol ilaveli grupların yem tüketimi kontrol grubuna göre önemli bulunmuştur (P<0.05). En iyi yemden yararlanma oranı, sadece 4. haftada gliserol içerikli gruplarda görülmüştür (P<0.05). Yemlere katılan farklı düzeylerdeki gliserol, etlik piliçlerin trigliserit, toplam glikoz ve kolesterolüne istatistiksel bakımdan etkisi olmamıştır. Erkek etlik piliçlerin abdominal yağ dokusunda sadece eikosaenoik asit, dişilerde de sadece doymuş yağ asitleri düzeyinde farklılık ortaya çıkmıştır (P<0.05). Sonuç olarak ise, yemlere karıştırılan % 4 ve 8 gliserol düzeyi etlik piliçlerin ilk 4 haftadaki besi performansını olumlu şekilde etkilerken, deneme sonundaki kan parametreleri ve yağ asitleri profili üzerine belirgin bir etkisi görülmemiştir.
This study was to be intended to determine the possible effects of crude glycerol on the fattening performance, some blood parameters and the fatty acids content of abdominal fat of broilers. The diets containing 0 (Control), 4 and 8% crude glycerol was prepared in the experiment. The total of 360 Ross 308 broilers was used. The experiment was carried out for 42 days. In this study, the live weights of groups containing glycerol at the first four weeks of the experiment with the live weight gains containing glycerol at the 1st, 2nd and 4th weeks were found higher than the control group (P <0.05). While the live weights of groups consumed diets with glycerol at the 5th and 6th week were numerically found higher than control group, the live weight gain of control group at the same weeks was also numerically higher than the other treatment groups. During the experiment, only at the 2nd week the feed consumptions of groups containing glycerol were found more important than control group (P <0.05). The best feed conversion ratio of groups containing glycerol only at the 4th week was seen (P <0.05). The different glycerol levels mixed in diets were not statistically affected the blood trygliceride, total glucose and cholesterol of broilers. It was found that only eicosenic acid at the abdominal fat of male broilers and also only saturated fatty acids of females were different (P <0.05). In a result, while the feeds containing 4 and 8% glycerol level positively affected the fattening performance of broilers at the first 4 weeks, the blood parameters and the fatty acids profile of abdominal fat were not statistically significant.
URI: http://194.27.38.21/web/catalog/info.php?idx=32902870&idt=1
http://hdl.handle.net/11607/1077
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ing.pdf94.94 kBAdobe PDFView/Open
türkçe.pdf94.87 kBAdobe PDFView/Open
tez.pdfYüksek Lisans Tezi4.66 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.