Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/1054
Title: Çeşitli biryofit türlerinin protein-antikor saflaştırılmasında spesifik sorbent etkinliğinin araştırılması
Other Titles: Investigation of several bryophyte species for specific sorbent activity for protein-antibody purification
Authors: Erdağ, Adnan
Akgöl, Sinan
Demir, Mithat Evrim
TR15939
Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı
Keywords: Kara Yosunları
Mosses
Saflaştırma
Purification
İgG
İmmünoglobülinler
Immunoglobulins
Issue Date: 2011
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: İmmunoglobulin G insan kanındaki temel antikor molekülüdür. IgG terapötik ve tedavi amacıyla tıbbi alanda önemli kullanıma sahip, ticari önemi yüksek olan bir antikordur. IgG saflaştırılması için günümüzde farklı yöntemler kullanılmaktadır. Bu çalışmada IgG saflaştırılması için doğal fitosorbent olarak karayosunu örnekleri ile çalışılmıştır. Bitki örnekleri doğal yayılışa sahip oldukları yerlerden toplanmış, laboratuvar ortamında temizlenmiş, kurutulmuş, öğütülmüş ve elek analizine tabi tutulmuştur. Deneylerde 140 ' m altı büyüklüğe sahip tanecikler kullanılmıştır. İlk olarak bitki örneklerinin FTIR, SEM ve miktroskobik incelemeler ile karakterizasyon çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bu incelemeler sonucunda bitki yüzeyinin önemli bir hidrofobikliğe sahip olduğu belirlenmiştir. Bitki örneklerine IgG adsorpsiyonu için optimizasyon çalışmaları yapılmıştır. Farklı tampon ile yapılan denemelerde bitkilerin tamamı için optimum tampon pH 5.0 olarak bulunmuştur. Derişim deneyleri sonucunda adsorpsiyon mekanizmasının Langmuir izotermine uygun olduğu, adsorpsiyonun tek tabakalı olduğu belirlenmiştir. Adsorbe edilen IgG miktarı ortalama 60 mg/g olarak bulunmuştur. Bitkilerde adsorpsiyon-desorpsiyon döngüleri sonunda adsorpsiyon kapasitesinde düşüş olmadığı, bitkilerin saflaştırma için tekrar tekrar kullanılabildiği, bu sayede düşük maliyetli, doğal, geri dönüştürülebilir fitosorbent olarak kullanılabileceği belirlenmiştir.
Immunoglobulin G is basic antibody molecule in human blood. IgG is an antibody which have therapeutic uses in medicine and have high commercial value. In recent years several methods are used for IgG purification. In this study mosses are used as a natural phytosorbent for IgG purification. Moss species were collected from their natural habitat, then cleaned, dried, grinded in laboratory and sieve analysis were performed. Laboratory experiment were done with particles smaller than 140 ' m. Characterization of moss species were conducted using FTIR, SEM, and microscobical investigations. As a result of these analysis, important hyrophobicity on plant surface were determined. Adsorption of IgG onto plant speices were investigated in batch system under various medium conditions (i.e. pH, ionic strength, IgG concentration, temperature). During optimisation experiments, pH 5.0 buffer were found to be optimum buffer for all species. With the concentration experiments, adsorption mechanism were found suitable to Langmuir adsorption isotherm, which determines single layer adsorption onto plant surfaces. Adsorbed IgG amount were found approximately 60 mg/g. Adsorption-desorption experiments indicated that plants were reusable. Results indicated that moss species have the capacity to be used as biosorbent for IgG purification, with their low cost, natural and biodegradable structure.
URI: http://194.27.38.21/web/catalog/info.php?idx=53747026&idt=1
http://hdl.handle.net/11607/1054
Appears in Collections:Doktora

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
biy_mithat_evrim_demir_abstract.pdf8.65 kBAdobe PDFView/Open
biy_mithat_evrim_demir_ozet.pdf11.8 kBAdobe PDFView/Open
biy_mithat_evrim_demir_tez.pdfDoktora Tezi4.39 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.