Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/1033
Title: Bir ihtilâl bir devrim: 27 Mayıs'ın Aydın'daki yankıları
Other Titles: An insurrection, a revolution: 27 Mayıs echoes in the Aydın
Authors: Günver, Güneş
Anaç, Hilmi
Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı
Keywords: 27 Mayıs 1960 ihtilali
27 May 1960 Revolution
Askeri Müdahale
Military Intervention
Aydın
Cumhuriyet Halk Partisi
Cumhuriyet Halk Party
Demokrat Parti
Democrat Party
Menderes
Adnan
Türk Silahlı Kuvvetleri
Turkish Army Forces
İnönü
İsmet
Issue Date: 1-Jan-2011
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: 27 Mayıs 1960 İhtilâli, askeri bir darbe ile başlamıştır. Türkiye'de ordunun ilk darbesi 27 Mayıs 1960'da gerçekleşmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri içinden çıkan cuntacı bir grup, 27 Mayıs 1960'da Demokrat Partiye karşı başarılı bir darbe gerçekleştirmiştir. Böylece Milli Birlik Komitesi tarafından Türkiye'de 1961 seçimlerine kadar 27 Mayıs Askerî Rejimi kuruldu. Aynı zamanda bu rejim Türkiye'de bir ihtilâl sürecidir. 27 Mayıs Askerî Rejimi'nde Milli Birlik Komitesi Lideri Orgeneral Cemal Gürsel oldu. Başbakan Adnan Menderes (Aynı zamanda hükümetin iki bakanı da) ihtilâlin sonuna doğru Yassıada Mahkemesi'nin kararı ile idam edildi. Bu çalışmada taşrada bir ihtilâlin anatomisi anlatılırken aynı zamanda Aydın şehrinde bu ihtilâlin yankıları analiz edilecektir. Başka bir açıdan bu çalışma bir mikro tarih yazımı ve kent tarihi örneğidir. Bu araştırmada bir takım sorular sorulacaktır: 27 Mayıs 1960 Askeri Darbesi'nin Aydın'daki yankıları nasıldı' 27 Mayıs İhtilâli'nde Aydın'da ne oldu' Aydın'da ihtilâle karşı olumsuz tepkiler oldu mu' Aydın sakinleri Yassıada Mahkemesi'nin (Yüksek Adalet Divanı) Adnan Menderes hakkındaki idam cezası kararını nasıl karşıladı' Aydın'da sivil siyasete geçiş nasıl oldu' Kısacası bu soruların cevapları aranacaktır.
27 May 1960 Revolution had began with a military coup. In Turkey the first military coup broke out on 27th of the May, 1960. A group of junta within Turkısh Army Forces, had done successfully a coup d'état in 27 May 1960 aganist Democrat Party. Thus 27 May Military Regime was established by Natıonal Unity Committee (MBK) in Turkey until elections of 1961. Also this regime is a process of insurrection in Turkey. Leader of Natıonal Unity Committee became Full General Cemal Gürsel in 27 May Regime. Adnan Menderes (also two secretary of goverment too) was hangged with Yassıada Court's decision towards consequence of insurrection. It also will be analyzed echoes of this insurrection in Aydın City while it is explained anatomy of a overthrow in this thesis. On the other hand, the thesis is a example micro historiography and history of city. İn this research it is going to ask the some questions: 'How were reflections of 27 May 1960 military coup in Aydın' What did happen in 27 May insurrection in Aydın' Did become negative reactions aganist insurrection in Aydın' How did Aydın's inhabitant encounter to Yassıada Court's execution punishment about Adnan Menderes' What sort did become transition of civil policy in Aydın'' Shortly, it is going to search for answers of this questions.
URI: http://194.27.38.21/web/catalog/info.php?idx=53746493&idt=1
http://hdl.handle.net/11607/1033
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
410447.pdfYüksek Lisans Tezi25.73 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.