Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/1032
Title: Sosyal bilgiler ve okul öncesi öğretmenliğinde eğitim gören öğrencilerin mekan bilişi ve harita okuma becerisi
Other Titles: Spatial cognition and map-reading skills of students studying social studies education and pre-school education
Authors: Baysan, Sultan
Meriç, Ati
Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlköğretim Anabilim Dalı
Keywords: Mekân Bilişi
Harita Okuma Becerisi
İlköğretim
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği
Issue Date: 1-Jan-2011
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: Araştırma, çalışma grubundaki öğrencilerin yaşadıkları coğrafi mekâna dair neler bildikleri ve bu bilgileri gösterme şekillerinin incelenmesini amaçlamaktadır. Bu çalışma bir durum (örnek olay) araştırmasıdır. Araştırma, Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilgiler ve Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümüne devam eden 1. ve 4. Sınıf 131 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Seçilen öğrencilerin mekânsal biliş ve harita okuma becerileri bölümlere, sınıflara, cinsiyetlere, yerleşim yerlerine, mezun olunan orta öğretim programına, mezun olunan lise türüne ve coğrafya dersi alma zamanına göre irdelenmiş ve karşılaştırılmıştır. Coğrafi mekân olarak Aydın ilinin hava fotoğraflarından bir kesit alınarak, bütün grupların bazı özel konumlu yerleri kesit üzerinde göstermeleri istenmiştir. Veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen “Mekân Bilişi Çalışması” formu kullanılmıştır. Nicel verilerin çözümlenmesinde frekans, yüzde, aritmetik ortalama, standart sapma, t-testi ve ANOVA testi uygulanmıştır. Araştırma bulgularına göre Sosyal Bilgiler Öğretmenliği öğrencilerinin mekân bilişi ve harita okuma becerilerinin Okul Öncesi Öğretmenliği öğrencilerininkine göre anlamlı olarak üstün olduğu tespit edilmiştir. Tespit edilen farklılıklar birçok değişkenle irdelenerek sonuçlar açıklanmış ve yorumlanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre coğrafya derslerinin okul öncesi bölümlerinde de okutulmasının ölçülen becerilerin gelişimine faydalı olacağı saptanmıştır.
URI: http://194.27.38.21/web/catalog/info.php?idx=49112434&idt=1
http://hdl.handle.net/11607/1032
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
409431.pdfYüksek Lisans Tezi1.27 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.