Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/1003
Title: Küresel iklimin korunması çalışmaları kapsamında Kyoto Protokolü ve yerel yönetimlerin rolü
Other Titles: Global climate protection of the work under the Kyoto Protocol and role of the local government studies role
Authors: Tekeli, Recep
Eren, İclal
Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı
Keywords: Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi
Kyoto Protokolü
Yerel Yönetimler
Belediyeler
Kyoto Protokolü Esneklik Mekanizmaları
United Nations Framework Convention on Climate Change
Kyoto Protocol
Local Governments
Municipalities
the Kyoto Protocol Flexible Mechanisms
Issue Date: 1-Jan-2012
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: Kyoto Protokolü, sera etkisi yaratan gazların salınımlarını (emisyon) azaltmak üzere sanayileşmiş ülkeler için çeşitli hedefler belirleyen uluslararası bir anlaşmadır. Sera etkisi yaratan gazların konsantrasyonlarının yükselmesi küresel ısınmanın artmasının nedenleri arasındadır. 1997 yılında oluşturulan protokol, 1992'de imzalanan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nde belirlenen ilkelere dayanmaktadır. Kyoto Protokolü, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin yasal olarak bağlayıcı eki niteliğindedir. Bu protokole göre, sanayileşmiş ülkeler ile piyasa ekonomisine geçiş sürecindeki ülkeler atmosfere saldıkları sera gazı miktarlarında indirime gitmeyi kabul etmektedir. Çalışmada Türkiye'de yerel yönetimlerin, sera gazlarının azaltılmasında yaptığı çalışmalar, emisyon azaltımına katkıları ve yetersiz kaldığı alanlar ile sera gazlarının azaltılmasında yerel yönetimlere düşen görevleri tespit edilecektir. Türkiye'de yerel yönetimlerde temiz kalkınma, ortak yürütme, emisyon ticareti mekanizmalarının uygulanabilirliği sorgulanacaktır. Türkiye'de yerel yönetimlerin Kyoto Protokolü'ne uyum konusunda üstüne düşen görevlerin ne olduğu, anket çalışmasının bulguları doğrultusunda kapasitelerinin yeterliliği/yetersizliği ortaya konulacaktır.
The Kyoto Protocol is international agreement that cut down the set targets greenhouse gas emissions by (emission) for industrialized countries. Of greenhouse gases, causes of the increase in global warming. The Kyoto Protocol created in 1997. The Kyoto Protocol is based on the principles set out United Nations Framework Convention on Climate Change signed in 1992.'The Kyoto Protocol, attachment of United Nations Framework Convention on Climate Change and it is a legally binding attachment. According to this protocol, industrialized countries and countries in transition to market economy are accept to reduce amount of greenhouse gases released into the atmosphere.'In this study, will be determined the duties of local authorities reduce amount of greenhouse gases and areas of inadequate of local authorities reduce amount of greenhouse gases and the study of local authorities reduce amount of greenhouse gases in Turkey. İn this study, investigated applicability of clean development, joint implementation, emissions trading mechanisms of local authoritiesin Turkey. The findings of the survey according to the duties of local authorities reduce amount of greenhouse gases is introduced the adequacy of capacity / deficiency of capacity in Turkey.
URI: http://194.27.38.21/web/catalog/info.php?idx=53747948&idt=1
http://hdl.handle.net/11607/1003
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KÜRESEL İKLİMİN KORUNMASI ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA KYOTO PROTOKOLÜ VE YEREL YÖNETİMLERİN ROLÜ.pdfYüksek Lisans Tezi1.68 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.